عوامل موثر بر توانمندی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial Management effectiveness Integrated Clarity (IC) Integrated Planning Budgeting and Monitoring System (IPBMS)
کلمات کلیدی :
اثربخشی مدیریت مالی، واضح بودن یکپارچه (IC)، برنامه ریزی بودجه بندی و سیستم نظارت مجتمع (IPBMS)
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر توانمندی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عنوان انگلیسی :

Factors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815005352
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.498
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial Management effectiveness Integrated Clarity (IC) Integrated Planning Budgeting and Monitoring System (IPBMS)

کلمات کلیدی : اثربخشی مدیریت مالی، واضح بودن یکپارچه (IC)، برنامه ریزی بودجه بندی و سیستم نظارت مجتمع (IPBMS)

عنوان فارسی : عوامل موثر بر توانمندی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عنوان انگلیسی : Factors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815005352چکیده انگلیسی
This study determined the relationship between the identified factors of Administrators’ Empowerment based on the Integrated Clarity (IC) framework of Miyashiro and Rosenberg (2007) on Identity, Life Affirming Purpose, Direction, Structure, Energy and Expression and Financial Management effectiveness on Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation.The identified factors on Administrators’ empowerment and the functions of financial management effectiveness are significantly reinforced by Integrated Planning, Budgeting and Monitoring System (IPBMS) principles and to some extent in relation to the Length of service and financial management training and preparation under the Administrators’ characteristics. The findings served as bases for a proposed empowerment and financial sustainable development plan.

چکیده فارسی
این مطالعه رابطه بین عوامل شناسایی توانمندی مدیران براساس چارچوب یکپارچه واضح (IC) چارچوب میاشیرو و رزنبرگ (2007) در مورد هویت، هدف، جهت، ساختار، انرژی و بیان و تأثیر مدیریت مالی در برنامه ریزی، بودجه بندی، نظارت و ارزیابی است .

موضوعات مقاله