نظارت بر مدیریت خانواده، عملکرد و سیستم های کاری با کارآیی بالا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Family governance oversight High performance work systems (HPWSs) Firm performance Public family firms (PFFs)
کلمات کلیدی :
نظارت بر اداره خانواده، سیستم های کارآیی بالا (HPWSs)، عملکرد شرکت، شرکت های خانوادگی عمومی (PFFs)
عنوان فارسی :

نظارت بر مدیریت خانواده، عملکرد و سیستم های کاری با کارآیی بالا

عنوان انگلیسی :

Family governance oversight, performance, and high performance work systems

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006451
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Family governance oversight High performance work systems (HPWSs) Firm performance Public family firms (PFFs)

کلمات کلیدی : نظارت بر اداره خانواده، سیستم های کارآیی بالا (HPWSs)، عملکرد شرکت، شرکت های خانوادگی عمومی (PFFs)

عنوان فارسی : نظارت بر مدیریت خانواده، عملکرد و سیستم های کاری با کارآیی بالا

عنوان انگلیسی : Family governance oversight, performance, and high performance work systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006451چکیده انگلیسی
Recent analyses of U.S. public family firms (PFFs) show that family firms outperform other forms of organization. However, scholars call for more studies to determine why PFFs outperform the market. High performance work systems (HPWSs) reflect the extent to which an organization adopts and implements a strategic approach in HRM practices and could be why PFFs outperform. Using the stewardship perspective, agency theory, and the resource-based view of the firm, this study empirically examines the relationship among family governance oversight, HPWS, and performance at PFFs. Using a sample of 159 Taiwanese public firms, the empirical results indicate that independent directors on the board and the level of family member board participation associate with HPWS adoption. Adopting HPWS also mediates the effect of independent directors and subjective firm performance. This finding has both theoretical and practical implications.

چکیده فارسی
تجزیه و تحلیل های اخیر شرکت های خانوادگی ایالات متحده (PFF) نشان می دهد که شرکت های خانوادگی دیگر از اشکال سازمان برتر است. با این حال، محققان مطالعات بیشتری را برای تعیین اینکه چرا PFF ها از بازار بهتر عمل می کنند، خواستار می شوند. سیستم های کارآیی بالا (HPWS ها) منعکس کننده تا چه اندازه یک سازمان یک رویکرد استراتژیک در شیوه های مدیریت منابع انسانی را تصویب و پیاده سازی می کند و به همین دلیل PFF ها بهتر عمل می کنند. با استفاده از دیدگاه مدیریت، نظریه آژانس و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، این مطالعه تجربی رابطه بین نظارت بر مدیریت خانواده، HPWS و عملکرد در PFF را بررسی می کند. با استفاده از نمونه ای از 159 شرکت دولتی تایوانی، نتایج تجربی نشان می دهد که مدیران مستقل در هیئت مدیره و سطح مشارکت هیئت مدیره خانواده، وابسته به پذیرش HPWS هستند. اتخاذ HPWS همچنین تاثیر مدیران مستقل و عملکرد ذهنی شرکت را به عهده دارد. این یافته هر دو مفاهیم نظری و عملی است.

موضوعات مقاله