کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهد از شرکت های خصوصی کوچک

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Financial reporting quality Outsourcing External accountant Finland
کلمات کلیدی :
کیفیت گزارشگری مالی، برون سپاری، حسابدار خارجی، فنلاند
عنوان فارسی :

کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهد از شرکت های خصوصی کوچک

عنوان انگلیسی :

Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms

ژورنال :
Advances in Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611015300523
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial reporting quality Outsourcing External accountant Finland

کلمات کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی، برون سپاری، حسابدار خارجی، فنلاند

عنوان فارسی : کیفیت گزارشگری مالی و برونسپاری وظایف حسابداری: شواهد از شرکت های خصوصی کوچک

عنوان انگلیسی : Financial reporting quality and outsourcing of accounting tasks: Evidence from small private firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611015300523چکیده انگلیسی
This study explores whether the financial reporting quality of small firms differs between firms that outsource accounting tasks and firms that perform these tasks internally. Using accruals quality as a measure for the financial reporting quality and a sample of small Finnish limited liability firms, we find that the quality among the firms is positively related to the decision of purchasing accounting services from an external service provider. This result is also economically significant. The evidence shows that outsourcing of accounting tasks such as the preparation of the statutory financial statements and longer outsourcing relationships increases reporting quality. However, outsourcing of additional tasks, such as payroll processing, does not result in higher quality. These findings are consistent with previous studies showing that small firms in general lack the resources and expertise to prepare high quality financial reports. We provide evidence of an important yet under-researched area of financial reporting quality among small firms.

چکیده فارسی
این مطالعه بررسی می کند که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکت های کوچک بین شرکت هایی که وظایف حسابداری خارجی را بر عهده دارند و شرکت هایی که این وظایف را در داخل انجام می دهند، متفاوت است. با استفاده از کيفيت تعهدات به عنوان سنجشي براي کيفيت گزارش دهي مالي و نمونه اي از شرکت هاي محدود با محدوديت هاي فنلاندي ، مي بينيم که کيفيت در ميان شرکت ها به طور مثبتي با تصميم خريد خدمات حسابداري از يک ارائه دهنده خدمات خارجي است. این نتیجه نیز از لحاظ اقتصادی قابل توجه است. شواهد نشان می دهد که برونسپاری از وظایف حسابداری مانند تهیه صورتهای مالی قانونی و روابط خارجی تر، کیفیت گزارش را افزایش می دهد. با این حال، برون سپاری وظایف اضافی، مانند پردازش حقوق و دستمزد، منجر به کیفیت بالاتر نمی شود. این یافته ها با مطالعات قبلی مطابقت دارد که نشان می دهد شرکت های کوچک به طور کلی منابع و تخصص لازم برای تهیه گزارش های مالی با کیفیت بالا ندارند. ما شواهدی از یک حوزه مهم از کیفیت گزارشگری مالی در بین شرکت های کوچک را که هنوز رتبه دهی نشده است بررسی می کنیم.

موضوعات مقاله