چگونه همکاری درونی R & D شرکت می تواند نوآوری بیشتری به دست آورد؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D collaboration Technological heterogeneity Combinatorial potential Firm innovation performance Two-mode network analysis
کلمات کلیدی :
همکاری تحقیق و توسعه، ناهمگونی تکنولوژیکی، پتانسیل ترکیبی، عملکرد نوآوری شرکت، تجزیه و تحلیل شبکه دو حالت
عنوان فارسی :

چگونه همکاری درونی R & D شرکت می تواند نوآوری بیشتری به دست آورد؟

عنوان انگلیسی :

How could firm's internal R&D collaboration bring more innovation?

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251730392X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.07.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D collaboration Technological heterogeneity Combinatorial potential Firm innovation performance Two-mode network analysis

کلمات کلیدی : همکاری تحقیق و توسعه، ناهمگونی تکنولوژیکی، پتانسیل ترکیبی، عملکرد نوآوری شرکت، تجزیه و تحلیل شبکه دو حالت

عنوان فارسی : چگونه همکاری درونی R & D شرکت می تواند نوآوری بیشتری به دست آورد؟

عنوان انگلیسی : How could firm's internal R&D collaboration bring more innovation?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251730392Xچکیده انگلیسی
Encouraging internal research and development collaboration has been recognized as an effective management strategy to facilitate firms' innovation. The reasons include that extensive collaboration among employees may promote the flow of diversified knowledge, bring forth novel knowledge combination and in turn facilitate firms' innovation. To put it forward, this study supposes that technological heterogeneity among employees and the combinatorial potential of firm's technologies should be taken into account. To do that, multi networks including two-mode network are contained and their interacting effects are analyzed. The analysis results based on 13 years' patent data of 39 Chinese innovative firms in telecommunication, electrical machinery, automobile, and pharmaceutical industries show that collaboration breadth of employees positively affects firms' innovation performance. Technological heterogeneity among employees positively moderates the relationship between collaboration breadth and innovation performance. Combinatorial potential of firm's technologies, together with technological heterogeneity among employees, exerts a three-way moderating effect on the relationship. Contributions to theories of collaborative innovation and suggestions to R&D managers are discussed.

چکیده فارسی
تشویق همکاری تحقیق و توسعه داخلی به عنوان یک استراتژی مدیریت موثر برای تسهیل نوآوری شرکت ها شناخته شده است. دلایل این امر اینست که همکاری گسترده بین کارکنان ممکن است جریان دانش های متنوع را ارتقا دهد، ترکیب جدید دانش را ترویج دهد و به نوبه خود باعث نوآوری های شرکت ها شود. برای تحقق آن، این مطالعه فرض می کند که ناهمگنی تکنولوژیکی در میان کارکنان و پتانسیل ترکیبی فن آوری های شرکت باید مورد توجه قرار گیرد. برای انجام این کار، شبکه های چندگانه شامل دو حالت شبکه و اثرات متقابل آنها تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج تجزیه و تحلیل بر اساس داده های حق ثبت 13 ساله 39 شرکت نوآورانه چینی در ارتباطات مخابراتی، ماشین های الکتریکی، خودرو و صنایع دارویی نشان می دهد که گستردگی همکاری کارکنان بر عملکرد نوآوری شرکت تاثیر مثبت دارد. ناهمگنی تکنولوژیکی در میان کارکنان، رابطه بین گستره همکاری و عملکرد نوآوری را به طور مثبت می کند. پتانسیل ترکیبی از فن آوری های شرکت، همراه با ناهمگنی تکنولوژیکی در میان کارکنان، تأثیر منفی بر سهم ارتباطات دارد. مشارکت در نظریه های نوآوری مشارکتی و پیشنهادات به مدیران تحقیق و توسعه مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله