تجربه جریان و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان هتل: تأثیر تعدیل کننده عوامل اجتماعی-فرهنگی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
flow organizational citizenship behavior individualism hotel
کلمات کلیدی :
جریان سازمانی، رفتار شهروندی، هتل فردی
عنوان فارسی :

تجربه جریان و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان هتل: تأثیر تعدیل کننده عوامل اجتماعی-فرهنگی

عنوان انگلیسی :

Flow Experience and Organizational Citizenship Behaviour among Hotel Employees: Moderating Effect of Socio-Cultural Factor

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816304931
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.409
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : flow organizational citizenship behavior individualism hotel

کلمات کلیدی : جریان سازمانی، رفتار شهروندی، هتل فردی

عنوان فارسی : تجربه جریان و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان هتل: تأثیر تعدیل کننده عوامل اجتماعی-فرهنگی

عنوان انگلیسی : Flow Experience and Organizational Citizenship Behaviour among Hotel Employees: Moderating Effect of Socio-Cultural Factor

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816304931چکیده انگلیسی
Flow, a positive psychology movement making normal life more fulfilling, is claimed to have a strong impact and proven to correlate positively with performance enhancement. As the nature of hotel jobs may give high level of stress and create many problems for people, the presence of Flow characteristics may affect among the hotel employees. The objective of this study is to distinctively investigate the influence of flow on organizational citizenship behavior (OCB) and the moderating effect of socio-cultural factors (i.e collectivism / individualism) on flow and OCB. This cross-sectional study used self-administered questionnaire, which was collected from 293 hotel employees in Sarflow organizational citizenship behavior individualism hotelawak, Malaysia. Confirmatory factor are analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) via AMOS 21 and the measurement model is validated prior to testing the hypothesized model. The result reveals that Flow has a significant relationship with organizational citizenship behavior. Employees who experience Flow are likely to find their work enjoyable and intrinsically motivating. This phenomenon encourages employees to perform extra roles beyond the requirements of the formal duties. This study also revealed that there is a significant moderating effect of socio-cultural factors on the relationship between flow and organizational citizenship behavior. Specifically, individualistic employees experience Flow are more likely to display the characteristics of organizational citizenship behavior. Understanding these relationships will provide a strategy for hotel employers to retain and develop the most capable and talented human capital towards improving their competitiveness in hotel business.

چکیده فارسی
جریان، یک جنبش روان شناختی مثبت که زندگی عادی را بیشتر تحقق می بخشد، ادعا می شود که تأثیر قوی داشته باشد و ثابت شود که با افزایش عملکرد رابطه مثبت دارد. به عنوان ماهیت مشاغل هتل ممکن است سطح بالایی از استرس را ایجاد کند و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند، حضور ویژگی های جریان ممکن است در میان کارمندان هتل تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه، به طور جدی بررسی تاثیر جریان در رفتار شهروندی سازمانی (OCB) و تأثیر تعدیل کننده عوامل اجتماعی-فرهنگی (یگانه گرایی / فردگرائی) بر جریان و OCB است. این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه خودمراقبتي که از 293 نفر از کارکنان هتل در ساراواک مالزی جمع آوری شد، استفاده شد. عامل تاییدیه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق AMOS 21 تحلیل می شود و مدل اندازه گیری قبل از آزمون مدل فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که جریان با ارتباط رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارد. کارکنانی که جریان را تجربه می کنند احتمالا کار خود را جذاب و ذاتی انگیزه می دهند. این پدیده کارکنان را تشویق می کند که نقش های اضافی را فراتر از الزامات وظایف رسمی ترغیب نمایند. این مطالعه همچنین نشان داد که تأثیر قابل ملاحظه ای از عوامل اجتماعی-فرهنگی بر رابطه جریان و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به طور خاص، کارکنان فردی تجربه جریان بیشتر احتمال دارند که ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی را نشان دهند. درک این روابط استراتژی برای کارفرمایان هتل را برای حفظ و توسعه توانایی و استعداد سرمایه انسانی به منظور بهبود رقابت پذیری در کسب و کار هتل فراهم خواهد کرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000