منحنی رو به جلو متزلزل : اثرات سیستم رتبه بندی توزیع مجاز بر عملکرد شغلی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
94
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

منحنی رو به جلو متزلزل : اثرات سیستم رتبه بندی توزیع مجاز بر عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی :

Precarious curve ahead: The effects of forced distribution rating systems on job performance

ژورنال :
Human Resource Management Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482215300024
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.12.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 94

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : منحنی رو به جلو متزلزل : اثرات سیستم رتبه بندی توزیع مجاز بر عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی : Precarious curve ahead: The effects of forced distribution rating systems on job performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482215300024چکیده انگلیسی
The forced distribution rating system (FDRS) is frequently used to appraise an employee's performance. The purpose of this paper is to synthesize theory and empirical research to present an integrative model for understanding the potential benefits and risks of a FDRS on the three components of job performance: task, citizenship, and counterproductive performance. A FDRS may lead to higher task performance in the relatively short-term, as it initially motivates effort as well as helps attract and retain top talent. Caution is in order, however, as a FDRS may also lead to lower citizenship performance and higher counterproductive performance through injustice perceptions and dysfunctional competition. Over time, the risks of a FDRS on job performance may increasingly outweigh initial benefits, particularly under certain task (interdependence) and group (cultural) characteristics. Implications of a FDRS for human resource management research and practice are discussed.

چکیده فارسی
سیستم ارزیابی توزیع اجباری (FDRS) اغلب برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می شود. هدف از این مقاله، سنتز نظریه و تحقیقات تجربی برای ارائه یک مدل یکپارچه برای درک مزایای بالقوه و خطرات یک FDRS بر سه جزء عملکرد شغلی: کار، شهروندی و عملکرد غیرمتمرکز است. یک FDRS می تواند عملکرد نسبتا کوتاه را در نسبت کوتاه مدت به ارمغان بیاورد، زیرا در ابتدا تلاش ها را انگیزه می دهد و همچنین به جذب و حفظ استعدادهای برتر کمک می کند. با این حال احتیاط است به این ترتیب که FDRS همچنین ممکن است منجر به کاهش عملکرد شهروندی و عملکرد غیرمستقیم بالاتر از طریق تصورات بی عدالتی و رقابت ناکارآمد شود. با گذشت زمان، خطرات یک FDRS در عملکرد شغلی ممکن است به طور فزاینده ای بیش از منافع اولیه، به ویژه تحت کار خاص (وابستگی به یکدیگر) و ویژگی های گروه (فرهنگی). پیامدهای FDRS برای تحقیق و مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله