چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و شبیه سازی سیستم های اطلاعات حسابداری: یک آغازگر مدل سازی خالص پتری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
86
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Petri net System documentation Model of accounting information systems Analytics Simulation Verification of system properties
کلمات کلیدی :
مستندات سیستم ناب پتری ، مدل سیستم های اطلاعات حسابداری، تجزیه و تحلیل شبیه سازی، تایید ویژگی های سیستم
عنوان فارسی :

چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و شبیه سازی سیستم های اطلاعات حسابداری: یک آغازگر مدل سازی خالص پتری

عنوان انگلیسی :

A framework for analytics and simulation of accounting information systems: A Petri net modeling primer

ژورنال :
International Journal of Accounting Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089516301257
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 86

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Petri net System documentation Model of accounting information systems Analytics Simulation Verification of system properties

کلمات کلیدی : مستندات سیستم ناب پتری ، مدل سیستم های اطلاعات حسابداری، تجزیه و تحلیل شبیه سازی، تایید ویژگی های سیستم

عنوان فارسی : چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و شبیه سازی سیستم های اطلاعات حسابداری: یک آغازگر مدل سازی خالص پتری

عنوان انگلیسی : A framework for analytics and simulation of accounting information systems: A Petri net modeling primer

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089516301257چکیده انگلیسی
Accountants have modeled and documented accounting information systems (AIS) through system flowcharts, which have also been used to study internal controls. However, when AIS are large, complex, and distributed, their system flowcharts are difficult to comprehend, challenging to use, and insufficient to support decision making in system design and implementation. In this primer we propose a set of requirements for modeling and documenting complex AIS that address those concerns. Since most other models such as SSAD, UML, and BPMN used to represent AIS are influenced by or can be reduced to Petri net models, we compare system flowcharts with Petri net representation of AIS. We evaluate systems flowcharts and Petri nets for their suitability in modeling AIS. We find that Petri nets are an attractive alternative due to their extensive capability to perform analytics and simulation. Analytics can be used to study structural and behavioral properties while simulations can help study run-time behavior of systems to evaluate computing capacity and system performance. We provide a detailed description and guidelines of how design analytics and implementation analytics can be achieved based on the Petri net framework. With this unified modeling strategy, we also describe how it can support the process of audit analytics. Petri nets are popular in computer science, engineering, manufacturing, supply chain management, and business process reengineering. We explore this viable method for rigorous study of AIS modeling and documentation.

چکیده فارسی
حسابداران سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) را از طریق نمودار جریان سیستم، که برای مطالعه کنترل های داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند، مدل سازی کرده اند. با این حال، هنگامی که AIS بزرگ، پیچیده و توزیع شده است، نمودارهای سیستم خود را برای درک، چالش برای استفاده، و کافی برای حمایت از تصمیم گیری در طراحی و پیاده سازی سیستم دشوار است. در این آغازگر ما مجموعه ای از الزامات را برای مدل سازی و مستند سازی AIS پیچیده ارائه می دهیم که به آن نگرانی ها مربوط می شود. از آنجایی که اکثر مدل های دیگر مانند SSAD، UML و BPMN برای نشان دادن AIS تحت تأثیر قرار می گیرند یا می توانند به مدل های خالص پتری برسد، ما نمودارهای سیستم را با نمایش پتری AIS مقایسه می کنیم. ما نمودارهای سیستم و شبکه های پتری را برای مناسب بودن آن در مدل سازی AIS ارزیابی می کنیم. ما می بینیم که کاربرد پتری به دلیل توانایی گسترده آنها برای انجام تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک جایگزین جذاب است. تجزیه و تحلیل را می توان مورد استفاده برای مطالعه خواص ساختاری و رفتاری بکار برد در حالی که شبیه سازی می تواند به مطالعه رفتار زمان اجرای سیستم ها برای ارزیابی ظرفیت محاسبات و عملکرد سیستم کمک کند . ما شرح مفصل و دستورالعمل های مربوط به نحوه طراحی تجزیه و تحلیل و پیاده سازی تجزیه و تحلیل را که می توان بر اساس چارچوب شبکه پتری فراهم کرد ، بیان می کنیم . با استفاده از این استراتژی مدل سازی یکپارچه، ما همچنین توضیح می دهیم که چگونه می تواند فرآیند تحلیل حسابرسی را پشتیبانی کند. شبکه های پتری در علم کامپیوتر، مهندسی، تولید، مدیریت زنجیره تامین و مهندسی مجدد فرایند کسب و کار رایج هستند. ما این روش قابل اجرا را برای مطالعه دقیق مدل سازی و اسناد AIS مورد بررسی قرار می دهیم.

موضوعات مقاله