چارچوب برای ارزیابی هزینه های هواپیمایی اروپا برای افراد معلول و افراد با جابجایی محدود

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
20
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
airlines disabled persons persons with reduced mobility costs
کلمات کلیدی :
خطوط هوایی، معلولین، افراد دارای هزینه های تحرک محدود
عنوان فارسی :

چارچوب برای ارزیابی هزینه های هواپیمایی اروپا برای افراد معلول و افراد با جابجایی محدود

عنوان انگلیسی :

A framework for evaluating the European airline costs of disabled persons and persons with reduced mobility

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715001179
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2015.10.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 20

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : airlines disabled persons persons with reduced mobility costs

کلمات کلیدی : خطوط هوایی، معلولین، افراد دارای هزینه های تحرک محدود

عنوان فارسی : چارچوب برای ارزیابی هزینه های هواپیمایی اروپا برای افراد معلول و افراد با جابجایی محدود

عنوان انگلیسی : A framework for evaluating the European airline costs of disabled persons and persons with reduced mobility

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715001179چکیده انگلیسی
In recent years, airlines have been servicing a greater variety, and increasing numbers, of disabled persons and persons with reduced mobility (PRMs), particularly associated with ageing, obesity and medical needs. With the quantity of PRMs likely to increase in the future, there will be a growing impact on the airlines' associated actual and opportunity costs, about which there is minimal literature and data. Therefore the aim of this paper is to identify standard functional key factors (FKFs) with which airlines could audit their PRMs costs, and which could be used by other interested bodies, such as governments, when considering relevant aviation policy. These FKFs are related to nine areas, namely PRMs’ transfers; mobility aids; aircraft delays/diversions costs; staff training costs; staff health, safety and welfare; aircraft fixtures and equipment costs; airport costs; transaction costs; and opportunity costs. Further research is needed to obtain the data for these FKFs.

چکیده فارسی
در سال های اخیر، شرکت های هواپیمایی انواع مختلفی را در اختیار داشتند و تعداد بیشتری از افراد معلول و افراد دارای جابجایی محدود (PRM ها)، مخصوصا در ارتباط با پیری، چاقی و نیازهای پزشکی، افزایش یافته است. با در نظر گرفتن کمیت های رو به افزایش در آینده، تاثیرات رو به افزایش هزینه های واقعی و فرصت های مربوط به خطوط هوایی، که در آن حداقل ادبیات و داده ها وجود دارد، تاثیر بیشتری خواهد داشت. بنابراین هدف این مقاله شناسایی عوامل کلید عملکرد استاندارد (FKF) است که با آن می توانند شرکت های هواپیمایی بتوانند هزینه های PRM خود را مورد بررسی قرار دهند و در هنگام در نظر گرفتن سیاست های مربوط به سیاست های مربوط به حمل و نقل هوایی می توانند توسط سایر سازمان های ذی ربط مانند دولت ها مورد استفاده قرار گیرند. این FKF ها به 9 حوزه مرتبط هستند، یعنی انتقالهای PRM؛ کمکهای تحرک هزینه تاخیر / هدر رفتن هواپیما؛ هزینه های آموزش کارکنان؛ سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان؛ مصارف هواپیما و تجهیزات؛ هزینه های فرودگاه؛ هزینه های معامله؛ و هزینه های فرصت. برای کسب اطلاعات برای این FKF ها، تحقیقات بیشتری لازم است.

موضوعات مقاله