چارچوبی برای بررسی ابعاد و ویژگی های پیچیدگی ذاتی در پروژه های مگا راه آهن

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
104
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Complexity Complicated Megaprojects Model Rail Risk Uncertainty
کلمات کلیدی :
پیچیدگی، بغرنج، پروژه های مگا، عدم قطعیت ریسک مدل
عنوان فارسی :

چارچوبی برای بررسی ابعاد و ویژگی های پیچیدگی ذاتی در پروژه های مگا راه آهن

عنوان انگلیسی :

A framework for examining the dimensions and characteristics of complexity inherent within rail megaprojects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300187
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 104

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Complexity Complicated Megaprojects Model Rail Risk Uncertainty

کلمات کلیدی : پیچیدگی، بغرنج، پروژه های مگا، عدم قطعیت ریسک مدل

عنوان فارسی : چارچوبی برای بررسی ابعاد و ویژگی های پیچیدگی ذاتی در پروژه های مگا راه آهن

عنوان انگلیسی : A framework for examining the dimensions and characteristics of complexity inherent within rail megaprojects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300187چکیده انگلیسی
This paper presents a framework for examining the dimensions and characteristics of project complexity, with an emphasis on rail megaprojects. UK government departments have recorded that project complexity has increased significantly over the last decade and highlight that the subject has received inadequate attention, with a detrimental effect on project performance. However departments have not examined the characteristics of complexity or made a distinction between complexity emanating from the decisions made by the project itself and the complexity emanating from its context, as they warrant different treatment. By way of response, post examination and comparison of existing frameworks, a new framework is proposed based on a literature review. A case study is examined to illustrate how the framework may be applied.

چکیده فارسی
این مقاله چارچوبی برای بررسی ابعاد و ویژگی های پیچیدگی پروژه با تاکید بر پروژه های راه آهن ارائه می کند. ادارات دولتی بریتانیا اعلام کرده اند که پیچیدگی پروژه در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حاکی از این است که موضوع مورد توجه ناکافی قرار گرفته است و تأثیر منفی بر عملکرد پروژه دارد. با این حال ادارات ویژگی های پیچیدگی را مورد بررسی قرار نمی دهند و تمایز بین پیچیدگی های ناشی از تصمیمات پروژه و پیچیدگی ناشی از آن را ایجاد می کنند، زیرا آنها رفتار متفاوت را تأیید می کنند. با استفاده از پاسخ، بررسی پس آزمون و مقایسه چارچوب های موجود، یک چارچوب جدید بر اساس بررسی مطالعات ارائه می شود. یک مطالعه موردی برای نشان دادن چگونگی کاربرد چارچوب بررسی شده است.

موضوعات مقاله