آینده اتوماسیون راه آهن: نقشه راه فناوری مبتنی بر سناریو برای بازار اتوماسیون ریلی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology roadmap Scenarios Rail automation Germany
کلمات کلیدی :
تکنولوژی نقشه راه ، طرح ها، اتوماسیون راه آهن، آلمان
عنوان فارسی :

آینده اتوماسیون راه آهن: نقشه راه فناوری مبتنی بر سناریو برای بازار اتوماسیون ریلی

عنوان انگلیسی :

The future of rail automation: A scenario-based technology roadmap for the rail automation market

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515004217
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology roadmap Scenarios Rail automation Germany

کلمات کلیدی : تکنولوژی نقشه راه ، طرح ها، اتوماسیون راه آهن، آلمان

عنوان فارسی : آینده اتوماسیون راه آهن: نقشه راه فناوری مبتنی بر سناریو برای بازار اتوماسیون ریلی

عنوان انگلیسی : The future of rail automation: A scenario-based technology roadmap for the rail automation market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515004217چکیده انگلیسی
This paper proposes a four-step approach based on technology roadmapping and scenario-based roadmapping. The objective is to evaluate the relevance of new products and technologies and its variation under a range of possible future conditions or scenarios. A case study on rail automation for passenger transport systems is conducted to demonstrate the applicability of the proposed method. Market drivers, new systems, products and technologies are identified in a literature review and then verified and linked by expert judgments. Analyzing the resulting graphical representation of relevance and robustness from the proposed approach leads to a periodization of products and technologies for future development and an evaluation of the most influential market driver. The proposed approach for scenario-based technology roadmapping facilitates robust decision making under future uncertainties.

چکیده فارسی
این مقاله یک رویکرد چهار مرحله ای مبتنی بر نقشه برداری تکنولوژی و نقشه راه مبتنی بر طرح ارائه می دهد. هدف این است که ارتباط محصولات و فن آوری های جدید و تغییرات آن را در طیف وسیعی از شرایط یا سناریو های ممکن در آینده ارزیابی کنید. یک مطالعه موردی در زمینه اتوماسیون راه آهن برای سیستم های حمل و نقل مسافر برای نشان دادن کاربرد روش پیشنهادی انجام شده است. پیشگامان بازار، سیستم های جدید، محصولات و فن آوری ها در یک مرور مطالعات شناسایی شده اند و سپس توسط قضاوت های متخصص تایید شده و مرتبط می شوند. تجزیه و تحلیل نمایش گرافیکی از ارتباط و استحکام از روش پیشنهاد شده منجر به دوره ای محصولات و فن آوری برای توسعه آینده و ارزیابی از تاثیر گذار ترین راننده بازار است. رویکرد پیشنهادی برای نقشه برداری تکنولوژی مبتنی بر سناریو، تصمیم گیری های قوی را در زیر عدم اطمینان آینده تسهیل می کند.

موضوعات مقاله