برونسپاری جهانی، نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت: چشم انداز مبتنی بر مبادله دانش

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
92
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Global outsourcing Explorative innovation Knowledge-based view Relational capital Epistemic communities Firm financial performance
کلمات کلیدی :
برونسپاری جهانی، نوآوری کاوش، دیدگاه مبتنی بر دانش، سرمایه ارتباطی، جوامع معرفتی، عملکرد مالی شرکت
عنوان فارسی :

برونسپاری جهانی، نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت: چشم انداز مبتنی بر مبادله دانش

عنوان انگلیسی :

Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knowledge-exchange based perspective

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616301341
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.10.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 92

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Global outsourcing Explorative innovation Knowledge-based view Relational capital Epistemic communities Firm financial performance

کلمات کلیدی : برونسپاری جهانی، نوآوری کاوش، دیدگاه مبتنی بر دانش، سرمایه ارتباطی، جوامع معرفتی، عملکرد مالی شرکت

عنوان فارسی : برونسپاری جهانی، نوآوری اکتشافی و عملکرد مالی شرکت: چشم انداز مبتنی بر مبادله دانش

عنوان انگلیسی : Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knowledge-exchange based perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616301341چکیده انگلیسی
Global outsourcing can be an effective strategy to reduce costs and gain access to worldwide knowledge, however, research reports conflicting results regarding its performance effects. Building on knowledge and relational capital literatures, I submit that firms experience higher cognitive and normative barriers in knowledge exchange in global outsourcing, and this causes explorative innovation to negatively mediate the relationship between global outsourcing and firm financial performance. However, this negative mediation effect can be positively moderated by building relational capital with foreign suppliers. I test the theory using data from 223 manufacturing firms in the Netherlands, and find support for the hypotheses.

چکیده فارسی
برون سپاری جهانی می تواند یک استراتژی موثر برای کاهش هزینه ها و دسترسی به دانش جهانی باشد، اما گزارش های پژوهشی نتایج متناقضی در رابطه با اثرات عملکرد آن را نشان می دهد. مطابق با مطالعات دانش و ارتباطات سرمایه، می گویم که شرکت ها موانع شناختی و هنجاری بالاتری را در مبادله دانش در برون سپاری جهانی تجربه می کنند و این امر باعث نوآوری اکتشافی می شود که منافع بین برون سپاری جهانی و عملکرد مالی شرکت را منفی می کند. با این وجود، این اثر میانجیگری منفی می تواند با ایجاد سرمایه ارتباطی با تامین کنندگان خارجی، مثبت شود. من تئوری را با استفاده از داده های 223 شرکت تولیدی در هلند آزمایش می کنم و حمایت از فرضیه ها را پیدا می کنم.

موضوعات مقاله