بیش از حد چیز خوبی است: نظارت بر هیئت مدیره و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Board of directors Board monitoring R&D investments Agency theory Resource dependence theory Board capital theory
کلمات کلیدی :
هیئت مدیره، نظارت بر هیئت مدیره، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، نظریه آژانس، نظریه وابستگی منابع، نظریه سرمایه های هیئت مدیره
عنوان فارسی :

بیش از حد چیز خوبی است: نظارت بر هیئت مدیره و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Too much of a good thing: Board monitoring and R&D investments

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315007031
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.062
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Board of directors Board monitoring R&D investments Agency theory Resource dependence theory Board capital theory

کلمات کلیدی : هیئت مدیره، نظارت بر هیئت مدیره، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، نظریه آژانس، نظریه وابستگی منابع، نظریه سرمایه های هیئت مدیره

عنوان فارسی : بیش از حد چیز خوبی است: نظارت بر هیئت مدیره و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Too much of a good thing: Board monitoring and R&D investments

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315007031چکیده انگلیسی
Previous studies report inconsistent findings regarding how board monitoring influences firms' research and development (R&D) intensity. This study uses agency theory and resource dependence theory to argue that there is an inverted U-shaped relationship between these two constructs. By using board capital theory, the present study also postulates that this curvilinear relationship varies depending on the firm- and industry-specific human capital of outside directors. 467 firm-year observations collected from a randomly selected sample of large public firms from high-tech industries between 2005 and 2010 largely provide empirical support for these arguments. The findings contribute to the corporate governance literature by refining the understanding of the costs and benefits associated with board monitoring. The curvilinear relationship reported herein may also help reconcile prior inconsistent findings. The results also contribute to board capital theory by emphasizing the role of outside directors' firm-specific human capital in the context of R&D investments.

چکیده فارسی
مطالعات قبلی، نتایج غیرمستقیم در مورد نحوه تاثیر نظارت بر هیئت مدیره بر تحقیقات و توسعه شرکت (تحقیق و توسعه) را نشان می دهد. این مطالعه از تئوری آژانس و نظریه وابستگی به منابع استفاده می کند تا استدلال کند که این دو ساختار یک رابطه U شکل معکوس وجود دارد. با استفاده از تئوری سرمایه هیئت مدیره، مطالعه حاضر نیز فرض می کند که این رابطه منحنی وابسته به سرمایه انسانی خاص شرکت و صنعت مدیران خارجی است. 467 مشاهده که از نمونه انتخاب شده به صورت تصادفی انتخاب شده از شرکت های بزرگ دولتی از صنایع با تکنولوژی بالا در سال های 2005 تا 2010 به طور عمده حمایت های تجربی از این استدلال ها را ارائه می دهند. یافته ها با ادغام درک هزینه ها و مزایای مرتبط با نظارت بر هیئت مدیره، به بررسی اداری شرکت ها کمک می کند. رابطه منحنی در اینجا گزارش شده است همچنین ممکن است نتایج پیشینه ای متناقض را هماهنگ کند. نتایج همچنین به تئوری سرمایه هیئت مدیره با تأکید بر نقش سرمایه انسانی خاص مدیران خارجی در زمینه سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه کمک می کند.

موضوعات مقاله