مکانیسم های مدیریت ارتباطی در فعالیت های صادراتی: تعیین کننده ها و عواقب آن

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Relational governance mechanisms Foreign distributor dependence International capabilities Foreign market environment Export performance
کلمات کلیدی :
مکانیسم های مدیریت ارتباطی، وابستگی توزیع کنندگان خارجی، قابلیت های بین المللی، محیط بازار خارجی، عملکرد صادرات
عنوان فارسی :

مکانیسم های مدیریت ارتباطی در فعالیت های صادراتی: تعیین کننده ها و عواقب آن

عنوان انگلیسی :

Relational governance mechanisms in export activities: Their determinants and consequences

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316301886
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.025
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Relational governance mechanisms Foreign distributor dependence International capabilities Foreign market environment Export performance

کلمات کلیدی : مکانیسم های مدیریت ارتباطی، وابستگی توزیع کنندگان خارجی، قابلیت های بین المللی، محیط بازار خارجی، عملکرد صادرات

عنوان فارسی : مکانیسم های مدیریت ارتباطی در فعالیت های صادراتی: تعیین کننده ها و عواقب آن

عنوان انگلیسی : Relational governance mechanisms in export activities: Their determinants and consequences

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316301886چکیده انگلیسی
Taking the relational paradigm, the channel theory and the contingency approach as an orientation, this study's aim is to analyze the determinants and the consequences of the relational governance mechanisms between exporters and their foreign distributors. Specifically, this work explicitly validates the interrelationships between the exporter's dependence on its foreign distributor, the exporter's international capabilities, the foreign market environment, relational norms and export performance. The results show that relational norms have a positive impact on an exporter's result and that the greater an exporter's dependence on its distributors, on its international competences and on the volatility of the foreign markets, the more the exporter needs to maintain a relation with its foreign distributors based on information exchange, flexibility and cooperation.The data scrutiny uses structural equation modeling (SEM) through PLS as the statistical instrument. The sample comprises 212 Spanish exporting firms.

چکیده فارسی
با در نظر گرفتن پارادایم ارتباطی، نظریه کانال و رویکرد احتمالی به عنوان یک جهت گیری، هدف این مطالعه، بررسی عوامل تعیین کننده و پیامدهای مکانیزم های مدیریت ارتباطی بین صادرکنندگان و توزیع کنندگان خارجی آنها است. به طور خاص، این کار به صراحت اعتبار ارتباطات بین وابستگی صادر کننده به توزیع کننده خارجی آن، قابلیت های بین المللی صادر کننده، محیط بازار خارجی، هنجارهای ارتباطی و عملکرد صادراتی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد که هنجارهای رابطه ای تاثیر مثبتی بر نتیجه یک صادر کننده دارند و اینکه بیشتر وابستگی صادر کننده به توزیع کنندگان آن، در زمینه صلاحیت های بین المللی و بی ثباتی بازارهای خارجی، بیشتر صادر کننده نیاز به حفظ رابطه با همتای خارجی خود ،توزیع کنندگان بر اساس تبادل اطلاعات، انعطاف پذیری و همکاری می باشد .

موضوعات مقاله