آموزش حرفه ای متخصصان آینده سبز اقتصاد و اولویت های استراتژیک برای مدیریت عمقی پایدار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable development strategic priorities sustainable subsurface management green economy education modular training competitive advantage
کلمات کلیدی :
توسعه پایدار، اولویت های استراتژیک، مدیریت عمیق پایدار، اقتصاد سبز، آموزش تفکیکی، آموزش، مزیت رقابتی
عنوان فارسی :

آموزش حرفه ای متخصصان آینده سبز اقتصاد و اولویت های استراتژیک برای مدیریت عمقی پایدار

عنوان انگلیسی :

Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281506019X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.664
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable development strategic priorities sustainable subsurface management green economy education modular training competitive advantage

کلمات کلیدی : توسعه پایدار، اولویت های استراتژیک، مدیریت عمیق پایدار، اقتصاد سبز، آموزش تفکیکی، آموزش، مزیت رقابتی

عنوان فارسی : آموزش حرفه ای متخصصان آینده سبز اقتصاد و اولویت های استراتژیک برای مدیریت عمقی پایدار

عنوان انگلیسی : Professional Training of Future Green Economy Specialists and Strategic Priorities for Sustainable Subsurface Management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281506019Xچکیده انگلیسی
On the brink of the third millennium humanity has been showing a special interest in the environment. This article provides definitions of the term “sustainable development” and explains how to achieve it by implementing the new development model known as “the green economy”; it also shows the role and place of education in the overall set of tools and mechanisms that assist in transitioning to the green economy principles. The authors substantiate the importance and necessity of preparing specialists for the green economy as the first step towards its implementation. They give an example of an interdisciplinary training module designed to prepare future specialists. This module can easily be integrated in the student's individual training course. We describe the advantages and benefits of the suggested educational module.

چکیده فارسی
در آستانه هزاره سوم، بشریت علاقه ویژه ای به محیط زیست داشته است. این مقاله تعاریف اصطلاح "توسعه پایدار" را فراهم می کند و توضیح می دهد چگونه از طریق اجرای مدل توسعه جدید به نام "اقتصاد سبز" به آن دست یابد. همچنین نقش و جایگاه آموزش را در مجموع مجموعه ابزار و مکانیزم هایی که در انتقال به اصول اقتصاد سبز کمک می کند، نشان می دهد. نویسندگان اهمیت و ضرورت تهیه متخصصان برای اقتصاد سبز را اولین گام در جهت اجرای آن است. آنها نمونه ای از یک مؤسسه آموزش بین رشته ای هستند که برای آماده سازی متخصصان آینده طراحی شده اند. این ماژول به راحتی می تواند در دوره آموزشی فردی یکپارچه شود. ما مزایا و مزایای ماژول آموزشی پیشنهاد شده را توصیف می کنیم.

موضوعات مقاله