مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
90
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Supplier management Environmental Green supply chain management Multi-tier supplier management Decision-making trial and evaluation laboratory Action research
کلمات کلیدی :
مدیریت تامین کننده محیط زیست،مدیریت زنجیره تامین سبز،مدیریت چند ردیف تامین کننده، آزمایشگاه تست و ارزیابی تصمیم گیری،تحقیق عملی
عنوان فارسی :

مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند

عنوان انگلیسی :

Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409217300420
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2017.07.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 90

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supplier management Environmental Green supply chain management Multi-tier supplier management Decision-making trial and evaluation laboratory Action research

کلمات کلیدی : مدیریت تامین کننده محیط زیست،مدیریت زنجیره تامین سبز،مدیریت چند ردیف تامین کننده، آزمایشگاه تست و ارزیابی تصمیم گیری،تحقیق عملی

عنوان فارسی : مدیریت زنجیره تامین چند لایه سبز: یک تحقیق توانمند

عنوان انگلیسی : Green multi-tier supply chain management: An enabler investigation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409217300420چکیده انگلیسی
Stakeholder pressure, from actors including regulators, consumers and non-governmental organizations, has made organizations more responsible for poor environmental performance of their direct and sub-suppliers. Thus, green multi-tier supplier management (GMSM) has become an emergent topic. Yet it is still unclear how to enable GMSM practices effectively, i.e. how to enable sub-suppliers' environmental performance improvement. To help address the gap in the literature, this paper aims to identify enablers for sub-suppliers' environmental performance improvement, and it further applies a Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)-based case study method to evaluate inter-relationships among these enablers and improve the focal company's GMSM practices, by using action research (AR) method principles. The data analysis and discussion with a follow-up evaluation after two years provided insights for the successful implementation of GMSM. The results show that top managers’ support from the organizations is a prominent and necessary foundational enabler. An interesting observation is that close proximity of supply chain members is regarded as a very prominent enabler. Evaluation and feedback on these enablers two years later found that the enabler mapping was beneficial, allowing them to address the most influential enablers, and thus the GMSM practices of the focal company has been highly improved. This paper concludes with directions for further research.

چکیده فارسی
فشار سازمانی از طرف کارکنان، از جمله تنظیم کننده ها، مصرف کنندگان و سازمان های غیر دولتی، باعث شده است سازمان ها مسئولیت عملکرد ضعیف محیط زیست خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین کنند. بنابراین، مدیریت تامین کنندگان چند لایه سبز (GMSM) به یک موضوع پدیدار تبدیل شده است. با این وجود هنوز مشخص نیست که چطور می توان عملیات GMSM را به صورت موثر انجام داد، یعنی چگونه می توان عملکرد محیط زیستی را بهبود بخشید. برای کمک به رسیدگی به شکاف در مطالعات ، این مقاله با هدف شناسایی توانمندسازان برای بهبود عملکرد محیط زیستی تامین کنندگان فرعی و همچنین به منظور بررسی روابط بین محققین و آزمایشگاه و تصمیم گیری آزمایشگاهی (DEMATEL) این عوامل را تمرین می کند و با استفاده از اصول روش تحقیق عمل (AR) اقدامات GMSM شرکت را بهبود بخشد. تجزیه و تحلیل داده ها و بحث با ارزیابی پیگیری پس از دو سال، بینش هایی را برای اجرای موفقیت آمیز GMSM فراهم نمود. نتایج نشان می دهد که حمایت های مدیران ارشد از سازمان ها، یکی از عوامل برجسته و ضروری است. مشاهدۀ جالب این است که نزدیک اعضای زنجیره تامین به عنوان یکی از عوامل برجسته شناخته شده است. دو سال بعد، ارزیابی و بازخورد در مورد این عوامل توانمندسازها نشان داد که نقشه برداری سازنده ومفید بود، به این ترتیب آنها را قادر به پاسخگویی به توانمندترین نفوذگران کرد و بدین ترتیب اقدامات GMSM شرکت بسیار بهبود یافته بود. این مقاله با راهنمایی هایی برای تحقیقات بیشتر به پایان می رسد.

موضوعات مقاله