سیستم های کارآیی بالا و عملکرد خدمات سازمان: نقشهای مختلف اقلیمی سازمانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
89
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
High performance work system Organizational climate Service climate Flexibility climate of the management team Organizational service performance
کلمات کلیدی :
سیستم کارآیی بالا، محیط سازمانی، محیط خدماتی، انعطاف پذیری تیم مدیریت محیط ، عملکرد خدمات سازمانی
عنوان فارسی :

سیستم های کارآیی بالا و عملکرد خدمات سازمان: نقشهای مختلف اقلیمی سازمانی

عنوان انگلیسی :

High performance work systems and organizational service performance: The roles of different organizational climates

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431916300391
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.04.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 89

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : High performance work system Organizational climate Service climate Flexibility climate of the management team Organizational service performance

کلمات کلیدی : سیستم کارآیی بالا، محیط سازمانی، محیط خدماتی، انعطاف پذیری تیم مدیریت محیط ، عملکرد خدمات سازمانی

عنوان فارسی : سیستم های کارآیی بالا و عملکرد خدمات سازمان: نقشهای مختلف اقلیمی سازمانی

عنوان انگلیسی : High performance work systems and organizational service performance: The roles of different organizational climates

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431916300391چکیده انگلیسی
Prior research on high-performance work systems (HPWSs) has extensively examined their effects on establishment- or firm-level performance in manufacturing settings. This study extends the literature to how HPWSs relate to organizational performance in a service setting. Studies in strategic human resource management indicate that organizational climate plays a critical role when exploring the relationship between HPWSs and organizational performance. However, little research has examined the roles of different organizational climates on this relationship. Extending the prior research on the mediating effect of service climate on organizational practices and service performance, we examine flexibility climate of the management team as a moderating indicator on the HPWSs—service climate link. Data collected from multiple sources involving 203 store owners/store managers and 568 management team members for 203 food-service chain stores reveal that service climate constitutes the mediating role for the relationship between skill- and motivation-enhancing HPWS and organizational service performance. Moreover, flexibility climate has the moderating effect on the relationship between the two types of HPWSs and service climate. Interestingly, flexibility climate can complement the effect of skill-enhancing HPWS and, on the other hand, substitute for the effect of motivation-enhancing HPWS on service climate. Managerial implications and suggestions for future research are offered.

چکیده فارسی
تحقیقات پیشین در سیستم های کارآمد با کارایی بالا (HPWS ها) به طور گسترده ای تأثیرات آنها بر عملکرد سازمانی یا سطح شرکت در تنظیمات تولید را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه پژوهش را به نحوی که HPWS ها مربوط به عملکرد سازمانی در یک محیط خدمات است، گسترش می دهد. مطالعات در مدیریت منابع انسانی استراتژیک نشان می دهد که محیط سازمانی نقش مهمی در بررسی رابطه بین HPWS ها و عملکرد سازمانی دارد. با این حال، تحقیقات کمی از نقش های مختلف اقلیمی سازمانی در این رابطه را مورد بررسی قرار داده است. گسترش تحقیقات پیشین در مورد تاثیر میانجی از محیط خدماتی در مورد شیوه های سازمانی و عملکرد خدمات، ما شرایط حالت انعطاف پذیری تیم مدیریت را به عنوان یک شاخص مدرن در ارتباط با محیط خدمات HPWSها بررسی می کنیم. داده های جمع آوری شده از منابع مختلف شامل 203 مدیر فروشگاه / صاحب فروشگاه و 568 عضو تیم مدیریت برای 203 فروشگاه زنجیره ای غذا نشان می دهد که محیط خدمات، نقش میانجی را در رابطه بین HPWS و مهارت های ارتقا دهنده انگیزه و عملکرد خدمات سازمان دارد. علاوه بر این، حالت انعطاف پذیری تأثیر منفی بر روی ارتباط بین دو نوع HPWS ها و محیط خدمات دارد. جالب توجه است، حالت انعطاف پذیر می تواند اثر HPWS تقویت کننده مهارت را تقویت کند و از سوی دیگر جایگزین اثر HPWS افزایش انگیزه در شرایط خدماتی شود. مفاهیم مدیریتی و پیشنهادات برای پژوهش های آینده ارائه شده است.

موضوعات مقاله