راه آهن سریع السیر و بهره وری اقتصادی منطقه ای از طریق تراکم و شبکه خارجی : مطالعه موردی حمل و نقل بین منطقه ای در ژاپن

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
High-speed rail Productivity Agglomeration Panel data Japan
کلمات کلیدی :
راه آهن سریع السیر ، بهره وری، تراکم ، اطلاعات پانل ژاپن
عنوان فارسی :

راه آهن سریع السیر و بهره وری اقتصادی منطقه ای از طریق تراکم و شبکه خارجی : مطالعه موردی حمل و نقل بین منطقه ای در ژاپن

عنوان انگلیسی :

High-speed rail and regional economic productivity through agglomeration and network externality: A case study of inter-regional transportation in Japan

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X1730130X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : High-speed rail Productivity Agglomeration Panel data Japan

کلمات کلیدی : راه آهن سریع السیر ، بهره وری، تراکم ، اطلاعات پانل ژاپن

عنوان فارسی : راه آهن سریع السیر و بهره وری اقتصادی منطقه ای از طریق تراکم و شبکه خارجی : مطالعه موردی حمل و نقل بین منطقه ای در ژاپن

عنوان انگلیسی : High-speed rail and regional economic productivity through agglomeration and network externality: A case study of inter-regional transportation in Japan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X1730130Xچکیده انگلیسی
This study investigated empirically an association of high-speed rail (HSR) with regional economic productivity in the case of Japanese HSR. Empirical analyses with an econometric approach were carried out using panel data for 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, and 2006, covering 47 prefectures in Japan. To test the effect of HSR, first, the comparative analysis showed that prefectures with HSR service in Japan tend to be more productive than those without in overall. Next, regression analyses were conducted using ordinary least squared estimation model, fixed-effects model, and instrument variable model. A number of HSR stations, the share of HSR distance, the share of HSR travel time, and agglomeration from HSR were employed along with other control variables. The results showed that the agglomeration has the significant positive association with the regional productivity while the network externalities have also positive associations although their significances are slightly weaker. They also unveiled the influence of HSR on economic productivity is higher in regions with HSR stations, particularly those located within 150–200 km radius from the largest cities rather than those neighboring the largest cities.

چکیده فارسی
این تحقیق به صورت تجربی یک رابطه راه آهن سریع السیر (HSR) با بهره وری اقتصادی منطقه ای در مورد HSR ژاپن را مورد بررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل تجربی با روش اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلو برای سال های 1981، 1986، 1991، 1996، 2001، و 2006 انجام شد که شامل 47 حوزه در ژاپن بود. برای تست اثر HSR، ابتدا تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​نشان داد که مراکز با خدمات HSR در ژاپن بیشتر تولید کننده هستند نسبت به کسانی که در مجموع ندارند. سپس، تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل معمول تخمین زوج، مدل اثرات ثابت و مدل متغیر ابزار انجام شد. تعدادی از ایستگاه های HSR، سهم HSR فاصله، سهم زمان سفر HSR و جمع آوری از HSR همراه با دیگر متغیرهای کنترل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تجمع آثار مثبتی با بهره وری منطقه ای دارد، در حالی که عواقب شبکه نیز دارای مثبت هستند، اگر چه اهمیت آنها کمی ضعیف تر است. آنها همچنین تأثیر HSR بر بهره وری اقتصادی را در مناطق با ایستگاه های HSR، به ویژه آنهایی که در شعاع 150-200 کیلومتری از بزرگترین شهرها قرار گرفته اند، نسبت به همسایگان بزرگترین شهرها بالاتر می برند.

موضوعات مقاله