یک رویکرد عوامل انسانی برای حفظ ایمنی : تحقیقات جدید در مورد رفتار شرکت کنندگان کودک و ریسک آسیب دیدگی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Snowsports Helmet design Head injury Participant behavior Methods
کلمات کلیدی :
ورزشهای برفی، طراحی کلاه، آسیب سر، روش های شرکت کننده
عنوان فارسی :

یک رویکرد عوامل انسانی برای حفظ ایمنی : تحقیقات جدید در مورد رفتار شرکت کنندگان کودک و ریسک آسیب دیدگی

عنوان انگلیسی :

A human factors approach to snowsport safety: Novel research on pediatric participants' behaviors and head injury risk

ژورنال :
Applied Ergonomics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015300648
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.08.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Snowsports Helmet design Head injury Participant behavior Methods

کلمات کلیدی : ورزشهای برفی، طراحی کلاه، آسیب سر، روش های شرکت کننده

عنوان فارسی : یک رویکرد عوامل انسانی برای حفظ ایمنی : تحقیقات جدید در مورد رفتار شرکت کنندگان کودک و ریسک آسیب دیدگی

عنوان انگلیسی : A human factors approach to snowsport safety: Novel research on pediatric participants' behaviors and head injury risk

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687015300648چکیده انگلیسی
ObjectiveThis study applied a human factors approach to snowsport resort systems to contribute to the understanding of the incidence and severity of pediatric snowsport head accelerations. BackgroundPrevious research indicates low magnitude head accelerations are common among snowsport participants. This study adds to the knowledge of snowsport safety by measuring aspects of participants' snowsport behavior and linking this with head acceleration data. MethodSchool-aged students (n = 107) wore telemetry-fitted helmets and Global Positioning System (GPS) devices during snowsport activity. Data was collected over 159 sessions (total hours 701). Head accelerations recorded by the telemetry units were compared with GPS-generated data. ResultsThis study found speeds attained normally exceed the testing rating for which helmets are designed; lower rates of head accelerations compared to earlier studies and that when head accelerations did occur they were generally below the threshold for concussions. ConclusionPediatric snowsport head accelerations are rare and are generally of low magnitude. Those most at risk of a head acceleration >40 g were male snowboarders. Given the recorded speeds in first time participants, increased targeting of novice snowsport participants to encourage education about the use of protective equipment, including helmets, is warranted. Post event recall was not a good indicator of having experienced a head impact. Consideration should be given to raising the standard design speed testing for snowsport helmet protective devices to reflect actual snowsport behaviors.

چکیده فارسی
هدف، واقعگرایانهاین مطالعه رویکرد انسانی به سیستم های تفریحی ورزشهای برفی را به منظور درک شایستگی و شدت شتابدهی سر و صدای کودکان به کار برد. زمینهتحقیقات پیشین نشان می دهد شتاب های سر کم ارتفاع در میان شرکت کنندگان در میان ورزش های معمولی رایج است. این مطالعه با شناخت جنبه های رفتار ورزشهای برفی شرکت کنندگان و ارتباط آن با داده های شتاب سر، به دانش ایمنی ورزشهای برفی می افزاید. روشدانش آموزان مدرسه ای (107 = n) دارای کلاه های تله متری و سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) در طول فعالیت ورزشهای برفی بودند. داده ها در طی 159 جلسه (کل ساعت 701) جمع آوری شد. شتاب های سر ثبت شده توسط واحد های تله متری با داده های تولید شده توسط GPS مقایسه شد. نتایجاین مطالعه نشان داد که سرعت دستیابی به طور معمول بیش از رتبه تست برای کلاه ایمنی طراحی شده است؛ نرخ های شتاب سر بیشتر در مقایسه با مطالعات قبلی و زمانی که شتاب سر اتفاق می افتاد، عموما کمتر از حد آستانه برای ضربه زدن بود. نتیجهشتابدهی سر شاگردان کودکان کمیاب است و به طور کلی از میزان کم است. کسانی که بیشترین خطر را داشتند شتاب بالای 40 گرم اسباب بازیهای مرد بودند. با توجه به سرعت ثبت شده در شرکت کنندگان در اولین بار، هدف قرار دادن شرکت کنندگان تازه کار در اسلواکی برای تشویق آموزش در مورد استفاده از تجهیزات حفاظتی، از جمله کلاه ایمنی، ضروری است. یادآوری رویداد ارسالی نشانگر خوبی از تجربه ضربه سر نبود. باید توجه داشت که تست سرعت طراحی استاندارد برای دستگاه های حفاظتی کلاه ایمنی اسنوپورت برای نشان دادن رفتارهای اسلوب پوش واقعی ضروری است.

موضوعات مقاله