شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس آموزشی بین المللی سبت

Elsevier تومان 16,000
سال انتشار :
2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
11
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Human Resource Management Practices Education International SEBAT Educational Schools
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی، آموزش بین المللی، مدرسه های آموزشی SEBAT
عنوان فارسی :

شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس آموزشی بین المللی سبت

عنوان انگلیسی :

Human resource management practices in international sebat educational schools

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814010465
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1029
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 11

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Human Resource Management Practices Education International SEBAT Educational Schools

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی، آموزش بین المللی، مدرسه های آموزشی SEBAT

عنوان فارسی : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس آموزشی بین المللی سبت

عنوان انگلیسی : Human resource management practices in international sebat educational schools

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814010465چکیده انگلیسی
There is a very important role in human resource management practices in educational institutions. In this study, human resource management practices of International SEBAT Educational Schools (ISES) which is one of the important educational institutions in Turkey and Kyrgyzstan, will be examined. The purpose of this study was to investigate the practices of human resource management in the International Sebat Education Institutions. The research was carried out in International Sebat Education Institutions in Kyrgyzstan, with the managers by the use of in- depth interview method. In addition, information was obtained from the primary sources. In the first years of the organizations, said to be having the dominant ethnocentric policies. To do this, adequate technical and managerial knowledge of managers and teachers from Turkey had to be chosen. In the following years, Bishkek, Osh and Issyk-Kol schools administrators will be preferred in Kyrgyzstan. For this reason, polycentric policies began to be implemented. International SEBAT Educational Schools (ISES) periodically organizes seminars and meetings and teaching the Kyrgyz, English and Russian for the Turkish teachers and administrators. Successful teachers and students are rewarded with gifts and appreciation. If they are under the overall achievement levels, their lack of performance is being resolved by the consultations of the managers. In a globalized world, International Sebat Education Institutions are working efficiently, regardless of language, religion and ethnic discrimination. International Sebat Education Institutions are still investing in human resources in spite of the some deficiencies and were observed to have implemented successful policies.

چکیده فارسی
نقش بسیار مهمی در شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی وجود دارد. در این مطالعه، شیوه های مدیریت منابع انسانی مدارس تحصیلی بین المللی SEBAT (ISES) که یکی از مؤسسات آموزشی مهم در ترکیه و قرقیزستان است، بررسی خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی بین المللی سبت است. این پژوهش در موسسات آموزشی بین المللی سبت در قرقیزستان با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. علاوه بر این، اطلاعات از منابع اولیه بدست آمده است. در سالهای اول سازمان، گفته می شود که سیاستهای غالب قومیتی داشته باشد. برای انجام این کار، دانش فنی و مدیریتی مناسب مدیران و معلمان ترکیه باید انتخاب شود. در سال های بعد، مدیران مدارس بیشکک، اوش و ایسیک کول در قرقیزستان ترجیح داده خواهند شد. به همین دلیل، سیاست های چند گانه آغاز شد. مدارس تحصیلی بین المللی سبت (ISES) دوره های آموزشی و ملاقات هایی را برای معلمان و مدیران ترکیه قرقیزستان، انگلیسی و روسی سازماندهی می کنند. از معلمان و دانش آموزان موفق با هدیه به قدردانی می پردازند. اگر آنها در سطوح دستاورد کلی هستند، کمبود عملکرد آنها توسط مشاوره مدیران حل و فصل می شود. در دنیای جهانی، موسسات آموزشی بین المللی سبت، بدون در نظر گرفتن زبان، مذهب و تبعیض قومی، کارآمد هستند. موسسات آموزش بین المللی با وجود کمبودهایی که دارند، هنوز برمنابع انسانی سرمایه گذاری می کنند و مشاهده شده است که سیاست های موفق را اجرا می کنند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 16,000