تأثیر مدیریت ادغام بر عملکرد مدیریت پروژه ساختمانی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
146
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Integration management Project management performance Construction projects
کلمات کلیدی :
مدیریت ادغام، عملکرد مدیریت پروژه، پروژه های ساختمانی
عنوان فارسی :

تأثیر مدیریت ادغام بر عملکرد مدیریت پروژه ساختمانی

عنوان انگلیسی :

Impact of integration management on construction project management performance

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300029
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.09.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 146

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Integration management Project management performance Construction projects

کلمات کلیدی : مدیریت ادغام، عملکرد مدیریت پروژه، پروژه های ساختمانی

عنوان فارسی : تأثیر مدیریت ادغام بر عملکرد مدیریت پروژه ساختمانی

عنوان انگلیسی : Impact of integration management on construction project management performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317300029چکیده انگلیسی
Construction project performance relies on different dimensions of project management. Among those, integration management is of paramount importance since effective project management starts with the integration of processes and people within a construction project. This study investigates the influence of various components of integration management on construction project management performance and quantifies the relationship between those components and integration management. The proposed components of integration management are the development of a project charter, knowledge integration, process integration, staff integration, supply chain integration, and integration of changes; whereas the dimensions of project management performance are time, cost, quality, safety, and client satisfaction. A questionnaire was designed and administered to construction professionals and data from 121 projects was analyzed using structural equation modeling. The data was analyzed by using software, called SPSS AMOS. The findings of the research indicate that integration management has a strong impact on project management performance. The study contributes to the project management body of knowledge in that it develops a conceptual framework consisting of specific components for integration management, reveals the impact of integration management on performance, and proposes several tools and strategies for enabling effective integration along the project life cycle. Industry practitioners may benefit from the framework developed by considering the components proposed and following strategies recommended for construction phases.

چکیده فارسی
عملکرد پروژه های ساختمانی بر ابعاد مختلف مدیریت پروژه متکی است. در میان آنها، مدیریت یکپارچه اهمیت اساسی دارد، زیرا مدیریت پروژه موثر با ادغام فرایندها و افراد در یک پروژه ساختمانی آغاز می شود. در اين تحقيق، تأثير اجزاي مختلف مديريت ادغام بر عملکرد مديريت پروژه و نيز اندازه گيري رابطه بين آن مولفه ها و مديريت ادغام بررسي شده است. اجزای پیشنهادی ادغام مدیریت عبارتند از: ایجاد یک منشور پروژه، ادغام دانش، ادغام فرایند، ادغام کارکنان، ادغام زنجیره تامین و ادغام تغییرات؛ در حالی که ابعاد عملکرد مدیریت پروژه عبارتند از زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی و رضایت مشتری. پرسشنامه طراحی شده و به متخصصان ساخت و ساز داده شد و داده ها از 121 پروژه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت ادغام تاثیر قابل توجهی در عملکرد مدیریت پروژه دارد. این مطالعه به دانش مدیریت پروژه منجر می شود که در آن چارچوب مفهومی را تشکیل می دهد که شامل اجزای خاصی برای مدیریت ادغام می شود، تاثیر مدیریت ادغام بر عملکرد را نشان می دهد و چندین ابزار و استراتژی را برای ایجاد ادغام موثر در طول چرخه عمر پروژه ارائه می دهد. متخصصان صنعت ممکن است از چارچوب توسعه یافته با توجه به اجزای پیشنهاد شده و استراتژی های توصیه شده برای مراحل ساخت بهره مند شوند.

موضوعات مقاله