تاثیر مشارکت در برنامه‌ریزی استراتژیک در ایجاد بودجه های مدیران : نقش میانجی گری و تعهد سازمانی موثر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
107
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Budgetary slack Participation Strategy Organizational commitment Motivation
کلمات کلیدی :
کمبود بودجه، استراتژی مشارکت، تعهد سازمانی، انگیزه
عنوان فارسی :

تاثیر مشارکت در برنامه‌ریزی استراتژیک در ایجاد بودجه های مدیران : نقش میانجی گری و تعهد سازمانی موثر

عنوان انگلیسی :

The impact of participation in strategic planning on managers’ creation of budgetary slack: The mediating role of autonomous motivation and affective organisational commitment

ژورنال :
Management Accounting Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000426
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 107

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Budgetary slack Participation Strategy Organizational commitment Motivation

کلمات کلیدی : کمبود بودجه، استراتژی مشارکت، تعهد سازمانی، انگیزه

عنوان فارسی : تاثیر مشارکت در برنامه‌ریزی استراتژیک در ایجاد بودجه های مدیران : نقش میانجی گری و تعهد سازمانی موثر

عنوان انگلیسی : The impact of participation in strategic planning on managers’ creation of budgetary slack: The mediating role of autonomous motivation and affective organisational commitment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000426چکیده انگلیسی
This study investigates the impact of participative strategic planning on managers’ creation of budgetary slack. Specifically, we draw on self-determination and organisational commitment theory to examine whether and how the degree of managerial participation in strategic planning relates to the creation of budgetary slack. The hypotheses are empirically tested with survey data obtained from 247 managers in a cross-section of West-European organisations. The results from a structural equation model, with controls for budget participation and slack detection, suggest that increased participation in strategic planning leads to lower budgetary slack creation through the suggested path of heightened affective organisational commitment. In addition, the results indicate that budget participation decreases the creation of budgetary slack through the mediating effect of autonomous budget motivation, suggesting that both elements of the organisational planning process are related to the creation of budgetary slack. Our study contributes to the growing research exploring the interface between accounting and strategy by recognizing the importance of participative strategic planning for understanding managers’ creation of budgetary slack.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی در ایجاد مدیران صندوق رفاه می پردازد. به طور مشخص، ما بر اساس خودتعتقادت و تئوری تعهد سازمانی تمرکز می کنیم تا بررسی کنیم که آیا میزان مشارکت مدیریتی در برنامه ریزی استراتژیک مربوط به ایجاد کسری بودجه است یا خیر. فرضیه ها از لحاظ تجربی با داده های نظرسنجی از 247 مدیر در یک بخش از سازمان های اروپای غربی مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از یک مدل معادلات ساختاری، با کنترل برای مشارکت بودجه و تشخیص کمبود، نشان می دهد که افزایش مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک منجر به ایجاد کمبود بودجه می شود که از طریق مسیر پیشنهادی تعهد سازمانی عاطفی تشدید شده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مشارکت بودجه باعث ایجاد کسری بودجه از طریق تاثیر میانجی از انگیزه بودجه مستقل می شود، و این نشان می دهد که هر دو عنصر روند برنامه ریزی سازمانی مربوط به ایجاد کسری بودجه می باشند. مطالعه ما به تحقیق در حال رشد می پردازد تا رابط بین حسابداری و استراتژی را با شناخت اهمیت برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی برای درک ایجاد مدیران برای کاهش بودجه، کمک کند.

موضوعات مقاله