پیاده سازی سیستم SCADA / HMI برای کنترل زمان واقعی و نظارت بر عملکرد سیستم ترمینال پرواز مبتنی بر SDR

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Data acquisition system (DAQ) Supervisory control and data acquisition (SCADA) systems Human machine interface (HMI) Control and monitoring
کلمات کلیدی :
سیستم جمع آوری داده ها (DAQ)، سیستم های کنترل نظارت و کسب اطلاعات (SCADA)، رابط کاربری انسان (HMI)، کنترل و نظارت
عنوان فارسی :

پیاده سازی سیستم SCADA / HMI برای کنترل زمان واقعی و نظارت بر عملکرد سیستم ترمینال پرواز مبتنی بر SDR

عنوان انگلیسی :

Implementation of SCADA/HMI system for real-time controlling and performance monitoring of SDR based flight termination system

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300140
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2016.07.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Data acquisition system (DAQ) Supervisory control and data acquisition (SCADA) systems Human machine interface (HMI) Control and monitoring

کلمات کلیدی : سیستم جمع آوری داده ها (DAQ)، سیستم های کنترل نظارت و کسب اطلاعات (SCADA)، رابط کاربری انسان (HMI)، کنترل و نظارت

عنوان فارسی : پیاده سازی سیستم SCADA / HMI برای کنترل زمان واقعی و نظارت بر عملکرد سیستم ترمینال پرواز مبتنی بر SDR

عنوان انگلیسی : Implementation of SCADA/HMI system for real-time controlling and performance monitoring of SDR based flight termination system

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300140چکیده انگلیسی
Flight termination system (FTS) is an important system to control and terminate a wayward flight vehicle under performance evaluation in test centre. Hence, the functional behavior assessment of the FTS system in real time is of utmost importance in test centre. In this paper, a Supervisory control and data acquisition (SCADA)/human machine interface (HMI) based system with integrated data acquisition (DAQ) facility has been designed, developed and implemented for controlling and monitoring of FTS remotely. The SCADA/HMI based system receives various intermediate processed data from FTS and parameters of onboard command reception system (CRS) from telemetry stations through Ethernet via FTS. It consists of HMI based control and monitoring unit, SCADA server, FTS and validated onboard receiver. All the FTS transmission, reception and onboard reception parameters are monitored and logged in real time, which is used for data analysis. Moreover, the FTS operational setting parameters are controlled by this system remotely. Hence, the developed system is a combination of SCADA/HMI as well as control and monitoring architecture based system implementation. The system architectures involved and the internal implementation of different modules are described here. The performance results are presented and the system is validated in real-time Tele-communication operation environment.

چکیده فارسی
سیستم خاتمه پرواز (FTS) یک سیستم مهمی برای کنترل و خاتمه دادن یک وسیله نقلیه پروازی است که تحت ارزیابی عملکرد در مرکز آزمایش قرار دارد. از این رو، ارزیابی رفتار عملکردی سیستم FTS در زمان واقعی در مرکز تست بسیار مهم است. در این مقاله، سیستم مبتنی بر کنترل و دستیابی اطلاعات (SCADA) / دستگاه رابط انسان (HMI) با تسهیلات جمع آوری اطلاعات (DAQ) برای کنترل و نظارت FTS از راه دور طراحی شده، توسعه یافته و اجرا شده است. سیستم مبتنی بر SCADA / HMI داده های پردازش شده متفاوتی را از FTS و پارامترهای سیستم دریافت پذیری در سیستم (CRS) از ایستگاه های تله متری از طریق شبکه اترنت از طریق FTS دریافت می کند. این شامل واحد کنترل و نظارت مبتنی بر HMI، سرور SCADA، FTS و گیرنده معتبر شده است. تمامی پارامترهای دریافت، ارسال و دریافت پردازنده FTS در زمان واقعی نظارت می شوند و برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، پارامترهای تنظیم عملیات FTS توسط این سیستم از راه دور کنترل می شود. از این رو، سیستم توسعه یافته ترکیبی از SCADA / HMI و همچنین اجرای سیستم مبتنی بر ساختار کنترل و نظارت است. ساختار سیستم بکار گرفته شده و اجرای داخلی ماژول های مختلف در اینجا شرح داده شده است. نتایج عملکرد ارائه شده است و سیستم در محیط عملیات ارتباطی در حقیقت تایید شده است.

موضوعات مقاله