اهمیت مکمل بین سیستم های مدیریت محیط زیست و توانایی های نوآوری زیست محیطی: یک رویکرد سطح سازمانی برای مزایای عملکرد محیط زیستی و تجاری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Environmental management systems Moderation effects Environmental management systems' new measurement Environmental product innovation
کلمات کلیدی :
سیستم های مدیریت محیط زیست، اثرات تعدیل، اندازه گیری جدید سیستم های مدیریت محیط زیست، نوآوری محصول محیط زیست
عنوان فارسی :

اهمیت مکمل بین سیستم های مدیریت محیط زیست و توانایی های نوآوری زیست محیطی: یک رویکرد سطح سازمانی برای مزایای عملکرد محیط زیستی و تجاری

عنوان انگلیسی :

The importance of the complementarity between environmental management systems and environmental innovation capabilities: A firm level approach to environmental and business performance benefits

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515000979
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Environmental management systems Moderation effects Environmental management systems' new measurement Environmental product innovation

کلمات کلیدی : سیستم های مدیریت محیط زیست، اثرات تعدیل، اندازه گیری جدید سیستم های مدیریت محیط زیست، نوآوری محصول محیط زیست

عنوان فارسی : اهمیت مکمل بین سیستم های مدیریت محیط زیست و توانایی های نوآوری زیست محیطی: یک رویکرد سطح سازمانی برای مزایای عملکرد محیط زیستی و تجاری

عنوان انگلیسی : The importance of the complementarity between environmental management systems and environmental innovation capabilities: A firm level approach to environmental and business performance benefits

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515000979چکیده انگلیسی
Using a firm-level approach to environmental innovation and drawing on the notion of firm environmental capabilities' complementarities as the potential advantages derived from the connection between the different environmental practices of the firm, we heed the call of environmental management scholars to analyze environmental management systems' potential moderating and indirect effects. More specifically, this work analyzes the existing complementarity between environmental management systems (EMSs) and environmental innovation capabilities and the effect of this relationship on firm performance.In order to reach that goal, we test empirically a novel measure of environmental management systems that takes into account not only the certification but also the degree of development of the distinctive elements that are part of these systems. Our results show that environmental management systems positively moderate the relationship between environmental product innovation and firm market performance. The proposed theoretical model is tested on a sample of 157 firms that belong to the Spanish metal production and transformation industry (one of the most polluting) with 100 or more employees.

چکیده فارسی
با استفاده از یک رویکرد پایه به نوآوری محیط زیست و با توجه به مفاهیم مکمل های توانمندی های محیط زیست به عنوان مزایای بالقوه ناشی از ارتباط بین شیوه های مختلف محیط زیست شرکت، ما از محققان مدیریت زیست محیطی برای تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت زیست محیطی 'اثرات منفی و غیر مستقیم بالقوه استفاده کردیم. به طور خاص، این کار تجزیه و تحلیل مکمل فعلی بین سیستم های مدیریت محیط زیست (EMSs) و قابلیت های نوآوری محیط زیستی و تاثیر این رابطه بر عملکرد شرکت است.به منظور دستیابی به این هدف، ما آزمایش جدیدی از سیستم های مدیریت محیطی را انجام می دهیم که نه تنها صدور گواهینامه بلکه همچنین میزان توسعه عناصر متمایزی که بخشی از این سیستم ها است را شامل می شود. نتایج ما نشان می دهد که سیستم های مديريت زيستی رابطه بين نوآوری محصولات محيطی و عملکرد بازار شرکت را مثبت می دانند. مدل نظری پیشنهاد شده بر روی نمونه ای از 157 شرکت که متعلق به صنعت تولید و تبدیل فلزات اسپانیایی (یکی از آلوده ترین) با 100 یا بیشتر از کارکنان است، مورد آزمایش قرار گرفته است .

موضوعات مقاله