یک الگوریتم اصلاح شده کلنی زنبور عسل مصنوعی برای زمان بندی برنامه انبارداری انعطاف پذیر با زمان پردازش فازی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Artificial bee colony algorithm Flexible job-shop scheduling Fuzzy processing time Heuristic
کلمات کلیدی :
الگوریتم کلنی زنبور عسل، برنامه ریزی انعطاف پذیری شغل، زمان پردازش فازی، اکتشافی
عنوان فارسی :

یک الگوریتم اصلاح شده کلنی زنبور عسل مصنوعی برای زمان بندی برنامه انبارداری انعطاف پذیر با زمان پردازش فازی

عنوان انگلیسی :

An improved artificial bee colony algorithm for flexible job-shop scheduling problem with fuzzy processing time

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416303931
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.07.046
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Artificial bee colony algorithm Flexible job-shop scheduling Fuzzy processing time Heuristic

کلمات کلیدی : الگوریتم کلنی زنبور عسل، برنامه ریزی انعطاف پذیری شغل، زمان پردازش فازی، اکتشافی

عنوان فارسی : یک الگوریتم اصلاح شده کلنی زنبور عسل مصنوعی برای زمان بندی برنامه انبارداری انعطاف پذیر با زمان پردازش فازی

عنوان انگلیسی : An improved artificial bee colony algorithm for flexible job-shop scheduling problem with fuzzy processing time

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416303931چکیده انگلیسی
This study addresses flexible job-shop scheduling problem (FJSP) with fuzzy processing time. An improved artificial bee colony (IABC) algorithm is proposed for FJSP cases defined in existing literature and realistic instances in remanufacturing where the uncertainty of the processing time is modeled as fuzzy processing time. The objectives are to minimize the maximum fuzzy completion time and the maximum fuzzy machine workload, respectively. The goal is to make the scheduling algorithm as part of expert and intelligent scheduling system for remanufacturing decision support. A simple and effective heuristic rule is developed to initialize population. Extensive computational experiments are carried out using five benchmark cases and eight realistic instances in remanufacturing. The proposed heuristic rule is evaluated using five benchmark cases for minimizing the maximum fuzzy completion time and the maximum fuzzy machine workload objectives, respectively. IABC algorithm is compared to six meta-heuristics for maximum fuzzy completion time criterion. For maximum fuzzy machine workload, IABC algorithm is compared to six heuristics. The results and comparisons show that IABC algorithm can solve FJSP with fuzzy processing time effectively, both benchmark cases and real-life remanufacturing instances. For practical remanufacturing problem, the schedules by IABC algorithm can satisfy the requirement in real-life shop floor. The IABC algorithm can be as part of expert and intelligent scheduling system to supply decision support for remanufacturing scheduling and management.

چکیده فارسی
در این مطالعه مشکل زمانبندی شغلی کار(FJSP) با زمان پردازش فازی ارائه شده است. یک الگوریتم بهبودی مصنوعی زنبور عسل (IABC) برای موارد FJSP تعریف شده در مطالعات موجود و موارد واقعی در بازسازی که در آن عدم قطعیت زمان پردازش به عنوان زمان پردازش فازی پیشنهاد می شود، پیشنهاد شده است. هدف به حداقل رساندن حداکثر زمان اتمام فازی و حداکثر حجم کار فازی ماشیناست . هدف این است که الگوریتم برنامه ریزی را بخشی از سیستم برنامه ریزی متخصص و هوشمند برای بازسازی پشتیبانی تصمیم بگیریم. یک قانون ساده و موثر اکتشافی برای ایجاد جمعیت به وجود آمده است. آزمایش های محاسباتی وسیع با استفاده از پنج نمونه معیار و هشت نمونه واقعی در بازسازی انجام می شود. قوانین اکتشافی پیشنهادی با استفاده از پنج نمونه معیار برای به حداقل رساندن زمان اتمام فازی و حداکثر اهداف بیشترینکاری که ماشین فازی انجام می شود. الگوریتم IABC با شش مأموریتی برای حداکثر معیار زمان تکمیل فازی مقایسه می شود. برای حداکثر حجم کاری ماشین فازی، الگوریتم IABC با شش اکتشافی اکتشافی مقایسه شده است. نتایج و مقایسه ها نشان می دهد که الگوریتم IABC می تواند FJSP را با زمان پردازش فازی به طور موثر حل کند، هر دو نمونه معیار و نمونه های بازسازی واقعی زندگی می کنند. برای انجام عملیات تعمیر مجدد، برنامه های الگوریتم IABC می تواند نیاز به کارگاه واقعی را برآورده سازد. الگوریتم IABC می تواند به عنوان بخشی از سیستم برنامه ریزی متخصص و هوشمند برای تأمین پشتیبانی تصمیم برای برنامه ریزی و مدیریت بازسازی باشد.

موضوعات مقاله