بهبود عملکرد تیم های توسعه ای IS در تجزیه و تحلیل نیازها در پروژه – دیدگاه های مدل ذهنی مشترک و هوش هیجانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Requirement analysis Emotional intelligence Shared mental model Information system development Project team performance
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل مورد نیاز،هوش هیجانی،مدل ذهنی مشترک،توسعه سیستم اطلاعاتی،عملکرد تیم پروژه
عنوان فارسی :

بهبود عملکرد تیم های توسعه ای IS در تجزیه و تحلیل نیازها در پروژه - دیدگاه های مدل ذهنی مشترک و هوش هیجانی

عنوان انگلیسی :

Improving IS development teams' performance during requirement analysis in project—The perspectives from shared mental model and emotional intelligence

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300485
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Requirement analysis Emotional intelligence Shared mental model Information system development Project team performance

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل مورد نیاز،هوش هیجانی،مدل ذهنی مشترک،توسعه سیستم اطلاعاتی،عملکرد تیم پروژه

عنوان فارسی : بهبود عملکرد تیم های توسعه ای IS در تجزیه و تحلیل نیازها در پروژه - دیدگاه های مدل ذهنی مشترک و هوش هیجانی

عنوان انگلیسی : Improving IS development teams' performance during requirement analysis in project—The perspectives from shared mental model and emotional intelligence

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300485چکیده انگلیسی
Numerous studies have investigated factors affecting the project requirement analysis of information system development (ISD) teams from the view of technology, but our research focused on how developers' behaviors affected project team members' requirements analysis work from the emotional intelligence (EI) and shared mental model (SMM) perspectives. Specifically, we separated SMM into task-related SMM and member-related SMM to examine their impacts on ISD teams' performances during requirement analysis phase. Then we chose four scales of EI to research the relationships between them and SMMs. Using the approach of structural equation model, the results indicated that two aspects of SMM both have significant and positive impact on team performance, and EI could be the antecedents of SMM. The results indicate that SMM could enhance the influences of EI on project team performance, so the choice of individual team members and the team building are both significant to ISD teams for better performance in project requirement analysis.

چکیده فارسی
مطالعات متعدد عوامل موثر بر تجزیه و تحلیل نیازهای پروژه از تیم های توسعه سیستم های اطلاعاتی (ISD) را از نظر تکنولوژی مورد بررسی قرار داده اند، اما تحقیق ما بر این است که چگونه رفتارهای توسعه دهندگان تحت تاثیر تجزیه و تحلیل مورد نیاز اعضای تیم پروژه از هوش هیجانی (EI) و مشترک دیدگاه های ذهنی (SMM) قرار می گیرد . به طور خاص، ما SMM را به SMM مربوط به کار SMM و SMM مربوط به عضو جدا کردیم تا بررسی تاثیرات آنها بر عملکرد تیم های ISD در مرحله تجزیه و تحلیل مورد نیاز باشد. سپس چهار مقیاس EI را برای بررسی روابط بین آنها و SMM ها انتخاب کردیم. با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری، نتایج نشان داد که دو جنبه از SMM هر دو تاثیر قابل توجه و مثبتی بر عملکرد تیم دارند و EI می تواند پیش از SMM باشد. نتایج نشان می دهد که SMM می تواند تأثیر EI را بر عملکرد تیم پروژه افزایش دهد، بنابراین انتخاب اعضای تیم های فردی و ساخت تیم، برای تیم بهتر برای عملکرد بهتر در تجزیه و تحلیل نیازهای پروژه، اهمیت زیادی دارد.

موضوعات مقاله