ترکیب کردن طراحی پیشرفته با ارزیابی موثر با استفاده از تجزیه طراحی ساخت سیستم (MSDD)

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Data analytics Axiomatic Design Manufacturing System Design Decomposition System metrics Continuous improvement Knowledge integration Information integration
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل داده ها، سیستم تولید طراحی بدیهی ، تجزیه طراحی، معیارهای سیستم، بهبود مستمر، ادغام دانش، ادغام اطلاعات
عنوان فارسی :

ترکیب کردن طراحی پیشرفته با ارزیابی موثر با استفاده از تجزیه طراحی ساخت سیستم (MSDD)

عنوان انگلیسی :

Incorporating design improvement with effective evaluation using the Manufacturing System Design Decomposition (MSDD)

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X1630005X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2016.04.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Data analytics Axiomatic Design Manufacturing System Design Decomposition System metrics Continuous improvement Knowledge integration Information integration

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل داده ها، سیستم تولید طراحی بدیهی ، تجزیه طراحی، معیارهای سیستم، بهبود مستمر، ادغام دانش، ادغام اطلاعات

عنوان فارسی : ترکیب کردن طراحی پیشرفته با ارزیابی موثر با استفاده از تجزیه طراحی ساخت سیستم (MSDD)

عنوان انگلیسی : Incorporating design improvement with effective evaluation using the Manufacturing System Design Decomposition (MSDD)

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X1630005Xچکیده انگلیسی
The definition of system metrics is crucial to determine if a manufacturing system design is truly effective because inappropriate metrics can lead to ineffective or improperly-focused system improvements. This research highlights the importance of measuring the system design that contributes to system effectiveness. The authors propose the use of a Manufacturing System Design Evaluation Tool to assess the effectiveness of the design of manufacturing systems as a whole. The tool was developed based on the Manufacturing System Design Decomposition. The Manufacturing System Design Evaluation Tool measures how well a system is designed based on the requirements outlined in the Manufacturing System Design Decomposition. System effectiveness is evaluated based on six physical manufacturing system configurations: the Departmental or Job Shop Layout, Departments Arranged by Product Flow (sometimes called a Flow Shop), Assembly or Transfer Line, Pseudo-Cell (a cell that is called a cell but does not meet all of the requirements of a cell), individual Assembly or Machining Cells (but not yet integrated as a system), and a Linked-Cell Manufacturing System for all aspects of a production value stream. The Linked-Cell Manufacturing System is considered to be the physical configuration that represents the highest level of manufacturing system design requirements achievement. In addition, the siginificance of implementing one physical element relative to achieving the requirements of the overall manufacturing system design may be evaluated. With this feedback, management is able to identify elements of the system design that need improvement and additional resources. The proposed Manufacturing System Design Evaluation Tool may be applied to evaluate most repetitive, discrete-part manufacturing systems.

چکیده فارسی
تعریف معیارهای سیستم برای تعیین اینکه آیا طراحی سیستم تولید واقعا موثر است، اهمیت دارد زیرا متریک نامناسب می تواند به بهبود سیستم های نامناسب یا ناسازگار منجر شود. این تحقیق اهمیت اندازه گیری طراحی سیستم را که به اثربخشی سیستم کمک می کند، برجسته می کند. نویسندگان استفاده از ابزار ارزیابی طراحی سیستم های ساختمانی برای ارزیابی اثربخشی طراحی سیستم های تولید را به طور کلی پیشنهاد می دهند . این ابزار براساس تجزیه طراحی ساخت سیستم طراحی شده است. ابزار ارزیابی طراحی سیستم اندازه گیری می کند که چگونه یک سیستم طراحی شده بر اساس الزامات طراحی شده در ساخت سیستم طراحی تجزیه می شود. اثربخشی سیستم براساس شش پیکربندی سیستم تولید فیزیکی ارزیابی می شود: ساختار اداری یا کارگاه کار، بخش های مرتب شده بر اساس جریان محصول (بعضی اوقات جریان فروشگاه نامیده می شود )، مونتاژ کردن یا انتقال خط ، شبه سلول (یک سلول که سلول نامیده می شود، اما تمام الزامات یک سلول را برآورده نمی کند)، مجتمع های مجزا یا سلول های ماشینکاری (اما هنوز به عنوان یک سیستم مجتمع نشده اند) و یک سیستم تولید سلول های مرتبط با تمام جنبه های جریان ارزش تولید. سیستم تولید لینک های سلولی به عنوان پیکربندی فیزیکی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده بالاترین سطح پیشرفت مورد نیاز طراحی سیستم می باشد. علاوه بر این، اهمیت اجرای یک عنصر فیزیکی نسبت به دستیابی به الزامات کلی طراحی سیستم تولید ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این بازخورد، مدیریت قادر به شناسایی عناصر طراحی سیستم است که نیاز به بهبود و منابع اضافی دارد. برای ارزیابی بیشتر سیستم های تولید تکراری و گسسته قطعات، پیشنهاد می شود از ابزار ارزیابی طراحی سیستم استفاده شود.

موضوعات مقاله