استفاده از ارزش های کاربر به طراحی مسکن از طریق مشارکت غیرمستقیم کاربران با استفاده از مدل MEC-QFD

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Incorporating user values Quality housing User participation Means-end chain Quality function deployment
کلمات کلیدی :
ارزش های ترکیبی کاربر، کیفیت مسکن ، مشارکت کاربر، زنجیره ابزار پایانی، گسترش کارکرد کیفیت
عنوان فارسی :

استفاده از ارزش های کاربر به طراحی مسکن از طریق مشارکت غیرمستقیم کاربران با استفاده از مدل MEC-QFD

عنوان انگلیسی :

Incorporating user values into housing design through indirect user participation using MEC-QFD model

ژورنال :
Journal of Building Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235271021630153X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.11.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Incorporating user values Quality housing User participation Means-end chain Quality function deployment

کلمات کلیدی : ارزش های ترکیبی کاربر، کیفیت مسکن ، مشارکت کاربر، زنجیره ابزار پایانی، گسترش کارکرد کیفیت

عنوان فارسی : استفاده از ارزش های کاربر به طراحی مسکن از طریق مشارکت غیرمستقیم کاربران با استفاده از مدل MEC-QFD

عنوان انگلیسی : Incorporating user values into housing design through indirect user participation using MEC-QFD model

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235271021630153Xچکیده انگلیسی
This study aims to incorporate user values into housing design. Incorporating user values is essential for developing quality housing. Data was gathered in three stages using the Means-End Chain and Quality Function Deployment models. To identify the factors that create values, the MEC model was conducted using soft laddering interviews with 15 apartment occupants in Bushehr, Iran. Next, weight assessments were done for value creators. With data from the first phase, a hard laddering questionnaire survey of MEC was created and distributed among 150 respondents. Nine architects developed design strategies in a focus group discussion to establish the House of Quality of QFD based on responses. The developed strategies involved four main categories including Building Organizational Emphasis, Interior Design Emphasis, Exterior Design Emphasis, and Indoor Environmental Emphasis. The combination of MEC and QFD facilitates indirect user participation and fulfills person environment congruence.

چکیده فارسی
این مطالعه با هدف تعمیم ارزش کاربر به طراحی مسکن انجام شده است. استفاده از ارزش های کاربر برای ایجاد مسکن مناسب ضروری است. داده ها در سه مرحله با استفاده از مدل های به کارگیری زنجیره های مینر-اند ومدل های مستقل اصول کیفیت جمع آوری شدند. برای شناسایی عوامل ایجاد ارزش، مدل MEC با استفاده از مصاحبه های نرم افزاری با 15 مسافر آپارتمان در بوشهر ایران انجام شد. سپس، برای سازندگان ارزش، ارزیابی ارزشمندی انجام شد. با استفاده از داده های مرحله اول، بررسی پرسشنامه نورد سخت MEC ایجاد و توزیع شده در بین 150 نفر از پاسخ دهندگان قرار گرفت. نه ساختاراستراتژی های طراحی را در یک بحث گروه متمرکز برای ایجاد خانه کیفیت QFD بر اساس پاسخ ها توسعه داد. استراتژی های توسعه شامل چهار دسته اصلی از جمله تأکید سازمان، تأکید بر طراحی داخلی، تاکید بر طراحی بیرونی و تأکید محیط زیست داخلی بود . ترکیبی از MEC و QFD، مشارکت غیرمستقیم کاربران را تسهیل می کند و سازگاری با محیط را به فرد می بخشد.

موضوعات مقاله