یک سیستم شاخص برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی مگاپروژه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
73
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social responsibility Megaproject Sustainability Stakeholders Assessment indicators
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، طرح پروژه بزرگ مفهومی، پایداری، ذینفعان ، شاخص های ارزیابی
عنوان فارسی :

یک سیستم شاخص برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی مگاپروژه

عنوان انگلیسی :

An indicator system for evaluating megaproject social responsibility

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305094
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 73

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social responsibility Megaproject Sustainability Stakeholders Assessment indicators

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی، طرح پروژه بزرگ مفهومی، پایداری، ذینفعان ، شاخص های ارزیابی

عنوان فارسی : یک سیستم شاخص برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی مگاپروژه

عنوان انگلیسی : An indicator system for evaluating megaproject social responsibility

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305094چکیده انگلیسی
Megaproject social responsibility (MSR) is fundamentally crucial for megaprojects' sustainable development. In order to provide an approach for effectively evaluating MSR, this study develops a holistic indicator system using a structured methodology and a quantitative analysis model. Addressing the multi-dimensionality of sustainability goals for the well-being of the wider society, the indicator system simultaneously integrates project life-cycle dynamism, stakeholder heterogeneity, and social responsibility interactivity. Furthermore, the indicator system is deliberately tailored for the translation of key issues of MSR into relevant measurements. The indicator system contains 25 indicators at the organizational level and 46 indicators at the project level—a structure which offers a novel typology to organize the attributes of MSR. Moreover, the results provide an alternative solution to the substantive improvement of MSR management—one that balances the interests of every stakeholder.

چکیده فارسی
مسئولیت اجتماعی مگاپروژه (MSR) اساسا برای توسعه پایدار پروژه های بزرگ اهمیت دارد. به منظور ارائه یک رویکرد برای ارزیابی موثر MSR، این مطالعه یک سیستم شاخص کلی را با استفاده از یک روش ساخت یافته و یک مدل تحلیل کمی ایجاد می کند. با توجه به چند بعدی بودن اهداف پایداری گسترده برای رفاه جامعه ، سیستم شاخص به طور همزمان پوياي عمر پروژه، عدم همبستگي ذينفعان و تعامل مسئوليت اجتماعي را دربر مي گيرد. علاوه بر این، سیستم نشانگر به طور عمدی برای تبدیل مسائل کلیدی MSR به اندازه گیری های مربوطه طراحی شده است. سیستم شاخص شامل 25 شاخص در سطح سازمانی و 46 شاخص در سطح پروژه است که یک ساختار جدید را برای ارزیابی ویژگی های MSR ارائه می دهد. علاوه بر این، نتایج یک راه حل جایگزین برای بهبود قابل ملاحظه مدیریت MSR - که منافع هر ذینفع را متعادل می کند را ارائه می دهد .

موضوعات مقاله