تأثیر فرهنگ سازمانی و کيفيت ارتباطات محل کار بر موفقیت برون سپاری در شرکتهای های هتل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
98
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Corporate culture Trust Conflict Customeroriented behavior Sabotage Deviant behavior
کلمات کلیدی :
برون سپاری، فرهنگ سازمانی، اعتماد، برخورد، رفتار مبتنی بر مشتری، خرابکاری، رفتار انحرافی
عنوان فارسی :

تأثیر فرهنگ سازمانی و کيفيت ارتباطات محل کار بر موفقیت برون سپاری در شرکتهای های هتل

عنوان انگلیسی :

The influence of corporate culture and workplace relationship quality on the outsourcing success in hotel firms

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431916300469
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.04.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 98

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Corporate culture Trust Conflict Customeroriented behavior Sabotage Deviant behavior

کلمات کلیدی : برون سپاری، فرهنگ سازمانی، اعتماد، برخورد، رفتار مبتنی بر مشتری، خرابکاری، رفتار انحرافی

عنوان فارسی : تأثیر فرهنگ سازمانی و کيفيت ارتباطات محل کار بر موفقیت برون سپاری در شرکتهای های هتل

عنوان انگلیسی : The influence of corporate culture and workplace relationship quality on the outsourcing success in hotel firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431916300469چکیده انگلیسی
Although hotel outsourcing research has studied the effect of corporate culture on inter-organizational relationship success, little is known about how it influences the way internal and external workers relate and behave in the workplace. Questionnaire data obtained from 215 internal employees at 14 hotels in Gran Canaria (Spain) on Cameron and Quinn’s (1999) Clan, Ad-hoc, Market, and Hierarchy corporate cultures, the relationships of trust, relational and task conflict between internal and outsourced staff, and customer-oriented (COBs) and service sabotage behaviors have been analyzed. Structural equation modeling results indicate that trust and relational conflict are the main relationship outcomes significantly associated with sabotage or customer-oriented behaviors (COBs), and Clan and Adhocracy are the only culture types that reduce relational conflict or increase trust significantly. A practical implication is that explicit attention should be paid by hotel managers who outsource services to the need to integrate the innovative Adhocracy with family-oriented Clan in hotel organization culture.

چکیده فارسی
اگرچه تحقیقات برونسپاری هتل بر تاثیر فرهنگ شرکت در موفقیت ارتباط بین سازمانی تأثیر می گذارد، اما در مورد چگونگی تاثیر کارکنان داخلی و خارجی در محل کار شناخته شده است. داده های پرسشنامه به دست آمده از 215 کارمند داخلی در 14 هتل در گرن کاناریا (اسپانیا) بر روی کمرون و کویین(1999) کلن ، Ad-hoc، مارکت ، و فرهنگ سازمانی سلسله مراتب، روابط اعتماد، درگیری های مرتبط و کار بین کارکنان داخلی و برون سپاری ، و مشتری گرا (COBs) و رفتار خرابکاری خدمات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که درگیری های اعتماد و رابطه ای، پیامدهای اصلی ارتباط است که به طور قابل توجهی با رفتارهای خرابکاری یا رفتار مشتری (COBs) مرتبط است و کلام و عدالت تنها نوع فرهنگ هستند که باعث کاهش درگیری های ارتباطی و افزایش اعتماد می شود. یک نکته عملی این است که توجه مدیران هتل ها به خدمات صحیح را جلب می کنند که نیاز به ادغام عدالت نوآورانه را با سطح خانواده سازمان یافته در فرهنگ سازمان هتل دارند.

موضوعات مقاله