تأثیر عدم اطمینان محیطی در استفاده از سیستم کنترل مدیریت در یک موسسه عالی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Environmental uncertainty Management control systems Institution of higher education.
کلمات کلیدی :
عدم اطمینان محیطی، سیستم های کنترل مدیریت، موسسه آموزش عالی.
عنوان فارسی :

تأثیر عدم اطمینان محیطی در استفاده از سیستم کنترل مدیریت در یک موسسه عالی

عنوان انگلیسی :

Influence of environmental uncertainty in the use of management control system in a higher education institution

ژورنال :
REGE - Revista de Gestão
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S180922761630008X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rege.2015.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Environmental uncertainty Management control systems Institution of higher education.

کلمات کلیدی : عدم اطمینان محیطی، سیستم های کنترل مدیریت، موسسه آموزش عالی.

عنوان فارسی : تأثیر عدم اطمینان محیطی در استفاده از سیستم کنترل مدیریت در یک موسسه عالی

عنوان انگلیسی : Influence of environmental uncertainty in the use of management control system in a higher education institution

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S180922761630008Xچکیده انگلیسی
Quick and continuous changes in the organizations environment of organizations result in less time for managers to analyze and formulate appropriate strategies to new market trends. In addition, the risks and uncertainties involved in the decision‐making process forward environmental uncertainty has intensified. The objective of the research was to investigate how the perception of managers about the environmental uncertainty influences the use of Management Control Systems (MCS) in a Higher Education Institution (HEI). The research is characterized as qualitative, descriptive, where we carried out a case study in an HEI in southern Brazil. Through triangulation data, it attempted to obtain greater reliability of the information found, performing documentary analysis, interviews and confrontation of theoretical concepts with stories, circumstances, events and behaviors identified during the case study. The results show that, in the perception of managers, state uncertainty, effect uncertainty and response uncertainty, influencing the use of MCS, however, the features of each category of uncertainty cause different needs in the use of Management Control Techniques. Among the control techniques observed, eleven characterized as traditional and four as contemporary.

چکیده فارسی
تغییرات سریع و مداوم در محیط سازمان ها منجر به زمان کمتری برای تجزیه و تحلیل و طراحی استراتژی های مناسب برای روند جدید بازار می شود. علاوه بر این، خطرات و عدم اطمینان درگیر در فرایند تصمیم گیری، عدم اطمینان محیطی را تشدید می کند. هدف از این تحقیق بررسی نحوه ادراک مدیران از عدم اطمینان محیطی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) در موسسه آموزش عالی (HEI) است. این تحقیق به عنوان محیطکیفی و توصیفی، که در آن یک مطالعه موردی در یک HEI در جنوب برزیل انجام گرفت، مشخص شد. از طریق داده های سه گانه، تلاش برای دستیابی به اطمینان بیشتری از اطلاعات یافت شده، انجام تجزیه و تحلیل مستند، مصاحبه ها و مقابله با مفاهیم نظری با گزارشها، شرایط، حوادث و رفتار های شناسایی شده در طول مطالعه مورد، تلاش کرد. نتایج نشان می دهد که در ادراک مدیران، عدم قطعیت دولت، عدم قطعیت اثر و عدم اطمینان پاسخ، بر استفاده از MCSتاثیر دارد، با این حال، ویژگی های هر دسته عدم قطعیت باعث نیازهای مختلف در استفاده از تکنیک های کنترل مدیریت می شود . در میان تکنیک های کنترل دیده شده، یازده مورد به عنوان سنتی و چهار مورد به عنوان معاصر شناخته شده است.

موضوعات مقاله