اثربخشی تعداد معاملات خریداری شده در تأثیر واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات روزانه: روش استفاده از نشانه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Daily deals Price promotions Cue utilization Social influence Online consumer behavior
کلمات کلیدی :
معاملات روزانه، تبلیغات قیمت، استفاده از نشریه، تأثیر اجتماعی، رفتار مصرف کننده آنلاین
عنوان فارسی :

اثربخشی تعداد معاملات خریداری شده در تأثیر واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات روزانه: روش استفاده از نشانه

عنوان انگلیسی :

The effectiveness of number of deals purchased in influencing consumers' response to daily deal promotions: A cue utilization approach

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302102
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Daily deals Price promotions Cue utilization Social influence Online consumer behavior

کلمات کلیدی : معاملات روزانه، تبلیغات قیمت، استفاده از نشریه، تأثیر اجتماعی، رفتار مصرف کننده آنلاین

عنوان فارسی : اثربخشی تعداد معاملات خریداری شده در تأثیر واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات روزانه: روش استفاده از نشانه

عنوان انگلیسی : The effectiveness of number of deals purchased in influencing consumers' response to daily deal promotions: A cue utilization approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302102چکیده انگلیسی
This research proposes and empirically tests a theoretical model of consumers' response to online daily deal promotions. A unique feature of such promotions is their social influence, as they provide information about how many others have already purchased the offer. Integrating cue utilization and social influence theories, the model outlines how the social cue about the number of deals purchased by others influences consumers' deal evaluations and purchase intentions across a variety of conditions. The research findings indicate that the number of deals as an extrinsic cue affects consumers' deal evaluations and intentions only when intrinsic product and deal cues (good vs. service, discount size) and consumer personal characteristics (familiarity with the provider) are not present or are insufficient to infer deal attractiveness. The research offers managerial implications with respect to effectively designing and promoting online daily deals.

چکیده فارسی
این تحقیق پیشنهاد و تجربی از مدل نظری پاسخ مشتریان به تبلیغات آنلاین روزانه را آزمایش می کند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد چنین تبلیغاتی، نفوذ اجتماعی آنهاست؛ چرا که آنها اطلاعاتی در مورد اینکه چند نفر دیگر تاکنون این پیشنهاد را خریداری کرده اند، ارائه می دهند. مدلسازی استفاده از نشانه و نظریه های نفوذ اجتماعی، این مدل نشان می دهد که چگونه نشانه اجتماعی در مورد تعداد معاملات خریداری شده توسط دیگران، بر ارزیابی معاملات مصرف کننده و اهداف خرید در شرایط مختلف تاثیر می گذارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد معاملات به عنوان یک نشانه بیرونی تنها در مورد ارزیابی ها و نیت های مربوط به مصرف کنندگان تاثیر می گذارد، زمانی که محصول درونی و نشانه های مقابله (خدمات خوب نسبت به خدمات، اندازه تخفیف) و خصوصیات مصرف کننده (آشنایی با ارائه دهنده) برای نتیجه گیری جذابیت ناکافی نیست. این تحقیق در رابطه با طراحی و ترویج قراردادهای روزانه آنلاین، مفاهیم مدیریتی را ارائه می دهد.

موضوعات مقاله