فرهنگ اطلاعات و مدیریت سوابق : یک مسابقه مناسب ? فرهنگ اطلاعات و کاربرد آن‌ها در مدیریت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Conceptual frameworks Information culture Information management Records management
کلمات کلیدی :
چارچوب مفهومی، فرهنگ اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، مدیریت اسناد
عنوان فارسی :

فرهنگ اطلاعات و مدیریت سوابق : یک مسابقه مناسب ?فرهنگ اطلاعات و کاربرد آن‌ها در مدیریت

عنوان انگلیسی :

Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000870
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.08.004
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Conceptual frameworks Information culture Information management Records management

کلمات کلیدی : چارچوب مفهومی، فرهنگ اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، مدیریت اسناد

عنوان فارسی : فرهنگ اطلاعات و مدیریت سوابق : یک مسابقه مناسب ?فرهنگ اطلاعات و کاربرد آن‌ها در مدیریت

عنوان انگلیسی : Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000870چکیده انگلیسی
Good information and records management is assumed to promote organizational efficiency. Despite established management regimes and available technology, many organizations still consider information and records management challenging. The reason may be cultural factors. This study based on a literature review, aims to explore the academic discourse on information culture and to discuss its relevance for records management. The findings show that the concept information culture is used in various ways: as an explanatory framework; as an analytical and evaluative tool; or as normative standard. The research on information culture addresses several areas: business performance, systems implementation, the manifestation of information culture in different organizations, and a few concerns records management practices. The research settings and the objects of study varied, why general conclusions are difficult to draw, but often a positive correlation between culture and performance is assumed. The focus has been on how information is used, shared and disseminated, while the production and management, that is the vital object of records management, has with few exceptions been neglected. If information culture should fully function as an analytical framework concerning records management, a widened and more inclusive conceptualization is required, which also will enrich information culture as a theoretical concept.

چکیده فارسی
تصور می شود که اطلاعات خوب و مدیریت اسناد به منظور ارتقای کارایی سازمانی است. با وجود رژیم های مدیریتی و تکنولوژی موجود، بسیاری از سازمان ها اطلاعات و مدیریت اسناد را به چالش کشیده اند. دلیل آن ممکن است عوامل فرهنگی باشد. این مطالعه بر مبنای بررسی پژوهشها ، با هدف بررسی گفتمان آکادمیک در مورد فرهنگ اطلاعات و بحث در مورد ارتباط آن با مدیریت سوابق است. یافته ها نشان می دهند که فرهنگ اطلاعات مفهومی از شیوه های مختلف استفاده می شود: به عنوان یک چارچوب توضیحی؛ به عنوان یک ابزار تحلیلی و ارزیابی؛ یا به عنوان استاندارد هنجاری تحقیق در مورد فرهنگ اطلاعاتی به چندین حوزه مربوط می شود: عملکرد کسب و کار، اجرای سیستم ها، تظاهرات فرهنگ اطلاعات در سازمان های مختلف و چند نگرانی در مورد شیوه های مدیریت ریسک می باشد . تنظیمات تحقیق و اشیاء مطالعه متفاوت است، چرا نتیجه گیری کلی دشوار است، اما اغلب یک همبستگی مثبت بین فرهنگ و عملکرد فرض می شود. تمرکز بر این است که چگونه اطلاعات مورد استفاده، به اشتراک گذاشته شده و منتشر می شود، در حالی که تولید و مدیریت، که اهمیت حیاتی مدیریت اسناد است، با کمترین استثنائات نادیده گرفته شده است. اگر فرهنگ اطلاعاتی به طور کامل به عنوان یک چارچوب تحلیلی در مورد مدیریت سوابق عمل کند، نیاز به یک مفهوم سازی وسیع تر و جامع تر است که فرهنگ اطلاعات را به عنوان یک مفهوم نظری نیز غنی سازی می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی