نگرانی های امنیتی اطلاعات در برون سپاری IT: شناسایی (در) سازگاری بین مشتریان و فروشندگان

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Information security Information technology outsourcing Congruence Delphi study Qualitative interviews
کلمات کلیدی :
امنیت اطلاعات، برونسپاری فناوری اطلاعات، همپوشانی، مطالعه دلفی، مصاحبه های کیفی
عنوان فارسی :

نگرانی های امنیتی اطلاعات در برون سپاری IT: شناسایی (در) سازگاری بین مشتریان و فروشندگان

عنوان انگلیسی :

Information security concerns in IT outsourcing: Identifying (in) congruence between clients and vendors

ژورنال :
Information & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302166
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.im.2016.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Information security Information technology outsourcing Congruence Delphi study Qualitative interviews

کلمات کلیدی : امنیت اطلاعات، برونسپاری فناوری اطلاعات، همپوشانی، مطالعه دلفی، مصاحبه های کیفی

عنوان فارسی : نگرانی های امنیتی اطلاعات در برون سپاری IT: شناسایی (در) سازگاری بین مشتریان و فروشندگان

عنوان انگلیسی : Information security concerns in IT outsourcing: Identifying (in) congruence between clients and vendors

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616302166چکیده انگلیسی
Managing information security in Information Technology (IT) outsourcing is important. We conduct a Delphi Study to identify key information security concerns in IT outsourcing. A follow-up qualitative study was also undertaken to understand (in)congruence between clients and vendors with respect to the top information security concerns. In a final synthesis, our study found three central constructs to ensure information security in IT outsourcing: 1) competence of the vendor to ensure information security; 2) compliance of the vendor with client requirements and external regulations; and 3) trust that proprietary information is not abused and that adequate controls are in place.

چکیده فارسی
مدیریت امنیت اطلاعات در برون سپاری فناوری اطلاعات (IT) مهم است. ما یک مطالعه دلفی را برای شناسایی نگرانی های امنیتی کلیدی در برون سپاری IT انجام می دهیم. یک مطالعه کیفی پیگیری نیز به منظور درک (در) سازگاری بین مشتریان و فروشندگان با توجه به نگرانی های امنیت اطلاعات مهم صورت گرفته است. در یک سنتز نهایی، مطالعه ما سه ساختار مرکزی برای اطمینان از امنیت اطلاعات در برون سپاری فناوری اطلاعات یافت: 1) صلاحیت فروشنده برای اطمینان از امنیت اطلاعات؛ 2) انطباق فروشنده با الزامات مشتری و مقررات خارجی؛ و 3) اطمینان حاصل کنید که اطلاعات اختصاصی مورد سوء استفاده قرار نگرفته و کنترل های مناسب وجود دارد.

موضوعات مقاله