سیستم های اطلاعاتی برون سپاری دلایل و خطرات در بزرگترین شرکت های اسپانیایی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Information systems Outsourcing Reasons Risks Survey Longitudinal
کلمات کلیدی :
سیستم های اطلاعاتی، برون سپاری، دلایل، ریسکها ، نظرسنجی، طولی
عنوان فارسی :

سیستم های اطلاعاتی برون سپاری دلایل و خطرات در بزرگترین شرکت های اسپانیایی

عنوان انگلیسی :

Information Systems Outsourcing reasons and risks at the largest Spanish firms

ژورنال :
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1019683815000177
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.redee.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Information systems Outsourcing Reasons Risks Survey Longitudinal

کلمات کلیدی : سیستم های اطلاعاتی، برون سپاری، دلایل، ریسکها ، نظرسنجی، طولی

عنوان فارسی : سیستم های اطلاعاتی برون سپاری دلایل و خطرات در بزرگترین شرکت های اسپانیایی

عنوان انگلیسی : Information Systems Outsourcing reasons and risks at the largest Spanish firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1019683815000177چکیده انگلیسی
Information Systems Outsourcing is a common practice in companies with unstoppable growth. It is therefore essential to know in depth what are the reasons that lead companies to outsource and what the major risks are inherent in this practice. This paper makes a proposal for these reasons and risks and it assesses them in the case of the major Spanish companies through a survey that was replicated twice. The longitudinal analysis allows to draw trends and to assess continuity and change in the reasons and risks of outsourcing. Although the reasons are fairly stable the risks have changed, in terms of their valuation trend in recent years. In any case the proposed reasons and risks should be taken into account by management, prior to any outsourcing decision.

چکیده فارسی
برون سپاری سیستم های اطلاعاتی، یک روش معمول در شرکت هایی با رشد غیرقابل توقف است. بنابراین ضروری است که عمیق بفهمید که دلایل چیست که شرکت ها را به خارج از منزل هدایت می کند و خطرات اصلی در این عمل ذاتی است. این مقاله پیشنهادی برای این دلایل و خطرات ارائه می دهد و آنها را در مورد شرکت های اصلی اسپانیا با استفاده از یک نظرسنجی که دوبار تکرار می شود، ارزیابی می کند. تجزیه و تحلیل طولی اجازه می دهد تا جلب روند و ارزیابی تداوم و تغییر در دلایل و خطرات برون سپاری. گرچه دلایل آن نسبتا پایدار هستند، اما از نظر روند ارزیابی آنها در سال های اخیر، خطرات تغییر کرده اند. در هر صورت، دلایل و خطرات پیشنهادی باید قبل از تصمیم گیری برون سپاری، مدیریت شود.

موضوعات مقاله