مرکز رشد نوآوری، مرکز رشد کسب و کار دانشگاه و استراتژی انتقال تکنولوژی: مورد تایلند

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
University business incubator (UBI) Technology transfer Triple Helix Entrepreneurial development Technology commercialization
کلمات کلیدی :
مرکز رشد کسب و کار دانشگاهی (UBI)، انتقال فناوری، هلیکس سه گانه، توسعه کارآفرینی، تجاری سازی فناوری
عنوان فارسی :

مرکز رشد نوآوری، مرکز رشد کسب و کار دانشگاه و استراتژی انتقال تکنولوژی: مورد تایلند

عنوان انگلیسی :

The innovation incubator, university business incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand

ژورنال :
Technology in Society
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X16300501
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : University business incubator (UBI) Technology transfer Triple Helix Entrepreneurial development Technology commercialization

کلمات کلیدی : مرکز رشد کسب و کار دانشگاهی (UBI)، انتقال فناوری، هلیکس سه گانه، توسعه کارآفرینی، تجاری سازی فناوری

عنوان فارسی : مرکز رشد نوآوری، مرکز رشد کسب و کار دانشگاه و استراتژی انتقال تکنولوژی: مورد تایلند

عنوان انگلیسی : The innovation incubator, university business incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X16300501چکیده انگلیسی
This study reviews the role of the innovation incubator and university business incubator (UBI) in supporting the entrepreneurial development in Thailand. The university business incubator (UBI) is defined in this paper as an incubator set up by the university to provide office space, equipment, mentoring services as well as other administrative supports to assist the formation of new ventures). In particular, the paper compares the operation of the university business incubators (UBIs) and technology incubators to understand their technology transfer strategies. The analyses, based on the Triple Helix model, also include the government policies to support innovation commercialization in Thailand. The study examines case studies of leading university business incubators (UBIs) (Mahidol University, Chulalongkorn University and King Mongkut's University of Technology Thonburi) and science and technology incubators of the National Science and Technology Agency (NSTDA) and the National Innovation Agency (NIA). The results have shown that the incubation program is one of the major policy mechanisms to support innovation and suggested that UBIs should act as an intermediary between the spheres of university and industry to provide interactive linkages and promote effective utilization of university research. The empirical study provides insightful implications on the move towards the entrepreneurial university and the dynamics of the Triple Helix system in stimulating innovation development and diffusion.

چکیده فارسی
در این بررسی نقش مرکز رشد نوآوری و مرکز رشد کسب و کار دانشگاه (UBI) در حمایت از توسعه کارآفرینی در تایلند بررسی شده است. مرکز رشد کسب و کار دانشگاه (UBI) در این مقاله به عنوان مرکز رشد ایجاد شده توسط دانشگاه برای فراهم کردن فضای اداری، تجهیزات، خدمات مشاوره و همچنین دیگر پشتیبانی های اداری برای کمک به شکل گیری سرمایه گذاری های جدید تعریف شده است. به طور خاص، این مقاله عملکردهای مراکز رشد کسب و کار دانشگاهی (UBIs) و مراکز رشد فناوری را برای درک راهبردهای انتقال تکنولوژی آن مقایسه می کند. تجزیه و تحلیل ها، بر اساس مدل سه گانه مارپیچ ، شامل سیاست های دولتی برای حمایت از تجارب نوآوری در تایلند نیز می شوند. در این مطالعه، مطالعات موردی از پیشگامان رشد تجاری دانشگاه (UBIs) (دانشگاه مهیدول، دانشگاه چولالونگ کورنو دانشگاه تکنولوژی کینگ مانگکات تنبوری ) و مراکز رشد علمی و فن آوری آژانس ملی علوم و فناوری (NSTDA) و آژانس ملی نوآوری (NIA) همکاری کردند . نتایج نشان می دهد که برنامه رشد یکی از مکانیسم های اصلی سیاست برای حمایت از نوآوری است و پیشنهاد کرد که موسسات تحقیق و توسعه باید به عنوان میانجی بین حوزه های دانشگاه و صنعت به منظور ایجاد ارتباطات تعاملی و ترویج استفاده موثر از تحقیقات دانشگاهی عمل کنند. این مطالعه تجربی، در زمینه حرکت به سوی دانشگاه کارآفرینی و پویایی سیستم مارپیچ سه گانه در تحریک توسعه و گسترش نوآوری، تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد.

موضوعات مقاله