چگونه تغییرات نهادی بر اثربخشی استراتژی های متنوع و غیر مرتبط با گروه های تجاری تأثیر می گذارند؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Diversification Institutional transitions Emerging economy Business group Performance
کلمات کلیدی :
تنوع، انتقال سازمانی، اقتصاد نوظهور، گروه کسب و کار، عملکرد
عنوان فارسی :

چگونه تغییرات نهادی بر اثربخشی استراتژی های متنوع و غیر مرتبط با گروه های تجاری تأثیر می گذارند؟

عنوان انگلیسی :

How do institutional transitions impact the efficacy of related and unrelated diversification strategies used by business groups?

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306208
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Diversification Institutional transitions Emerging economy Business group Performance

کلمات کلیدی : تنوع، انتقال سازمانی، اقتصاد نوظهور، گروه کسب و کار، عملکرد

عنوان فارسی : چگونه تغییرات نهادی بر اثربخشی استراتژی های متنوع و غیر مرتبط با گروه های تجاری تأثیر می گذارند؟

عنوان انگلیسی : How do institutional transitions impact the efficacy of related and unrelated diversification strategies used by business groups?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306208چکیده انگلیسی
Drawing from institutional theory and organizational theory, this paper reports findings from a longitudinal study of Indian business groups as they were responding to pro-market institutional reforms. It explores their diversification choices at the group level, and the group performance consequences of these choices during a period of institutional change (1988–2012). Results show that although overall group diversification had a positive impact on performance, as institutions developed and market reforms took root, unrelated diversification resulted in poorer performance. However, related diversification strategies resulted in positive group performance outcomes after pro-market reforms had taken root. This suggests that the performance consequences of alternative diversification strategies adopted by business groups change as institutional development occurs, an important facet of business group evolution that has received limited attention in the extant literature.

چکیده فارسی
این مقاله از تئوری بنگاهی و تئوری سازمانی استفاده می کند و این یافته ها را از یک مطالعه طولی گروه های تجاری هند به دست می دهد که به اصلاحات سازمانی طرفدار بازار پاسخ می دهند. این گزینه های متنوعی را در سطح گروه و پیامدهای عملکرد گروهی این انتخاب ها در طول دوره تغییر نهادی (1988-2012) بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گرچه تنوع کلی گروه ها تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته است، زیرا مؤسسات توسعه یافته و اصلاحات بازار به عمق رسیده بودند، تنوع غیر مرتبط با آن موجب عملکرد ضعیف تر شد. با این حال، استراتژی های متنوع مرتبط با نتایج مثبت عملکرد گروهی پس از اصلاحات تجاری به بازار رسیده است. این نشان می دهد که پیامدهای عملکرد استراتژی های تنوع جایگزین که توسط گروه های تجاری تصویب شده توسط گروه های تجارتی به دلیل رشد و توسعه سازمانی تغییر می کند، یک جنبه مهمی از تکامل گروه های تجاری است که در مطالعه در حال دست یابی محدود است.

موضوعات مقاله