منابع نامحدود از مزیت رقابتی: تجزیه و تحلیل 49 شركت آسیا در سه مدل تجاری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Network airlines Low-cost carriers Low-cost subsidiaries Resources Slots
کلمات کلیدی :
شرکتهای هواپیمایی شبکه ای، شرکتهای کم هزینه، تابع کم هزینه، منابع کوچک
عنوان فارسی :

منابع نامحدود از مزیت رقابتی: تجزیه و تحلیل 49 شركت آسیا در سه مدل تجاری

عنوان انگلیسی :

Intangible resources of competitive advantage: Analysis of 49 Asian airlines across three business models

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096969971500068X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2015.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Network airlines Low-cost carriers Low-cost subsidiaries Resources Slots

کلمات کلیدی : شرکتهای هواپیمایی شبکه ای، شرکتهای کم هزینه، تابع کم هزینه، منابع کوچک

عنوان فارسی : منابع نامحدود از مزیت رقابتی: تجزیه و تحلیل 49 شركت آسیا در سه مدل تجاری

عنوان انگلیسی : Intangible resources of competitive advantage: Analysis of 49 Asian airlines across three business models

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096969971500068Xچکیده انگلیسی
Without sustainable competitive advantage firms have limited economic reasons to exist and will decline. Competitive advantage concerns the factors which provide competitive strength. This paper is based upon the resource-based view which considers firm resources to be heterogeneous and which believes that firms only have a small bundle of core resources irrespective of their overall performance. This research establishes the role of 36 intangible resources for 49 Asian airlines across three business models: network airlines; low-cost subsidiaries from network airlines; and low-cost carriers. It uses the VRIN framework which examines whether resources are valuable, rare, inimitable, and non-substitutable. Research participants distribute points between their chosen seven resources according to their perceived role in firm performance. Resources which meet all four requirements of VRIN are considered core competences and sources of sustained advantage. Across all 49 Asian airlines, the top-three most important resources of advantage are slots, brand, and product/service reputation. While these core resources are predictable, they have not previously been proven within the context of airlines, let alone geographically and by airline model. Results show that the core bundle of resources vary for each model, which helps to explain the difference in performance across models, and that some resources which were expected to be high-ranking, such as organisational culture and customer focus, were not.

چکیده فارسی
بدون مزیت رقابتی پایدار شرکت ها دلایل اقتصادی محدودی برای وجود دارند و کاهش خواهند یافت. مزیت رقابتی مربوط به عوامل موثر بر رقابت است. این مقاله بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع است که منابع شرکت را ناهمگن می داند و معتقد است که شرکت ها تنها دسته ای از منابع اصلی را بدون توجه به عملکرد کلی خود دارند. این تحقیق نقش 36 منبع نامشهود را برای 49 شرکت هواپیمایی آسیا در سه مدل تجاری تعیین می کند: خطوط هوایی شبکه؛ شرکت های تابعه ارزان قیمت از خطوط هوایی شبکه؛ و کم هزینه حمل کننده. از چارچوب VRIN استفاده می کند که بررسی می کند که آیا منابع ارزشمند، نادر، بی نظیر و غیر قابل تعویض هستند. شرکت کنندگان در تحقیق، نقاط میان هفت منبع انتخاب شده خود را با توجه به نقش درک خود در عملکرد شرکت، توزیع می کنند. منابع که با تمام چهار الزامات VRIN مطابقت دارند، قابلیت های اصلی و منابع مزایای پایدار را در نظر می گیرند. در سراسر 49 شرکت هواپیمایی آسیا، سه مهمترین منابع مزیت عبارتند از اسلات، نام تجاری و شهرت محصول / خدمات. در حالی که این منابع اصلی قابل پیش بینی است، آنها قبلا در زمینه هواپیماها ثابت نشده است، به غیر از جغرافیایی و مدل هواپیمایی. نتایج نشان می دهد که بسته نرم افزاری هسته ای از منابع برای هر مدل متفاوت است، که به توضیح تفاوت در عملکرد در مدل ها کمک می کند و برخی از منابع که انتظار می رود رتبه بالا، مانند فرهنگ سازمانی و تمرکز مشتری، وجود نداشته باشد.

موضوعات مقاله