یک چارچوب یکپارچه برای طراحی ، مدیریت و عملکرد سیستم‌های مونتاژ مجدد

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
23
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Reconfiguration Manufacturing Design Layout Assembly Uncertain market
کلمات کلیدی :
پیکر بندی دوباره ، ساخت ، طرح ، طرح بندی ، مونتاژ ، متغیر ، بازار
عنوان فارسی :

یک چارچوب یکپارچه برای طراحی ، مدیریت و عملکرد سیستم‌های مونتاژ مجدد

عنوان انگلیسی :

An integrated framework for design, management and operation of reconfigurable assembly systems

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316309653
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2017.08.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Reconfiguration Manufacturing Design Layout Assembly Uncertain market

کلمات کلیدی : پیکر بندی دوباره ، ساخت ، طرح ، طرح بندی ، مونتاژ ، متغیر ، بازار

عنوان فارسی : یک چارچوب یکپارچه برای طراحی ، مدیریت و عملکرد سیستم‌های مونتاژ مجدد

عنوان انگلیسی : An integrated framework for design, management and operation of reconfigurable assembly systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316309653چکیده انگلیسی
Manufacturing has to cope with the continuously increasing variety of products, change of volumes and shortening product life cycles. These trends also affect the automotive sector: the frequent introduction of new models, materials and assembly technologies put the suppliers of make-to-order parts under pressure. In this context, the design of assembly systems and their management are of paramount importance for the companies’ competitiveness. In this paper, we propose an approach for the design and reconfiguration of modular assembly systems through the integration of different computational tools addressing the design of the system, the optimization of the layout, the planning of reconfiguration actions as well as production planning. Integrating these computational tools and iterating through the resulting workflow and feedback allow to consider the outcomes and dependencies of alternative decision sequences holistically with the objective of an effective and efficient approach to production system design and management. The viability of the approach is demonstrated through the application to an automotive case study.

چکیده فارسی
تولید باید با تنوع مداوم محصولات ، تغییر حجم و چرخه عمر کوتاه محصول سازگار باشد . این روند همچنین بر بخش خودرو تأثیر میگذارد: معرفی مکرر مدلهای جدید، مواد و فنآوریهای مونتاژ، تهیه کنندگان را برای تهیه قطعات تحت فشار قرار میدهند. در این زمینه ، طراحی سیستم‌های مونتاژ و مدیریت آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برای رقابت شرکت‌ها برخوردار است . در این مقاله ، ما یک رویکرد برای طراحی و ساختاربندی مجدد سیستم‌های مونتاژ مطابق اندازه از طریق یکپارچه‌سازی ابزارهای محاسباتی مختلف برای طراحی سیستم ، بهینه‌سازی چیدمان ، برنامه‌ریزی اقدامات پیکربندی دوباره و نیز برنامه‌ریزی تولید پیشنهاد می‌کنیم . ادغام این ابزارهای محاسباتی و تکرار از طریق جریان کاری و بازخورد حاصل اجازه می‌دهد تا نتایج و وابستگی‌های توالی‌های تصمیم‌گیری جایگزین را با هدف یک رویکرد موثر و کارآمد برای طراحی و مدیریت سیستم تولید در نظر بگیریم . قابلیت استفاده از این رویکرد از طریق کاربردی به مطالعه موردی خودرو نشان داده شده است.

موضوعات مقاله