تولید یکپارچه، کنترل کیفیت نمونه و نگهداری از سیستم های تولید ناخوشایند با محدودیت AOQL

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
69
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Dynamic process deterioration Production/inventory control Lot sizing Acceptance sampling plan Preventive maintenance Simulation-based optimization
کلمات کلیدی :
خرابی فرایند دینامیکی، کنترل تولید / انبار، اندازه قطعه، طرح نمونه پذیرش، نگهداری پیشگیرانه، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
عنوان فارسی :

تولید یکپارچه، کنترل کیفیت نمونه و نگهداری از سیستم های تولید ناخوشایند با محدودیت AOQL

عنوان انگلیسی :

Integrated production, sampling quality control and maintenance of deteriorating production systems with AOQL constraint

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001541
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.07.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 69

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Dynamic process deterioration Production/inventory control Lot sizing Acceptance sampling plan Preventive maintenance Simulation-based optimization

کلمات کلیدی : خرابی فرایند دینامیکی، کنترل تولید / انبار، اندازه قطعه، طرح نمونه پذیرش، نگهداری پیشگیرانه، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

عنوان فارسی : تولید یکپارچه، کنترل کیفیت نمونه و نگهداری از سیستم های تولید ناخوشایند با محدودیت AOQL

عنوان انگلیسی : Integrated production, sampling quality control and maintenance of deteriorating production systems with AOQL constraint

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001541چکیده انگلیسی
This paper considers the problem of integrated production, preventive maintenance and quality control for a stochastic production system subject to both reliability and quality deteriorations. A make-to-stock production strategy is used to provide protection to the serviceable stock against uncertainties. The quality control is performed using a single acceptance sampling plan by attributes. The preventive maintenance strategy consists in carrying out an imperfect maintenance as a part of the setup activity at the beginning of each lot production, while a major maintenance (overhaul) is undertaken once the proportion of defectives in a rejected lot reaches or exceeds a given threshold. The main objective of this study is to jointly optimize the production lot size, the inventory threshold, the sampling plan parameters and the overhaul threshold by minimizing the total incurred cost. To meet customer requirements, the optimization problem is subject to a specified constraint on the average outgoing quality limit (AOQL). A stochastic mathematical model is developed and solved using a simulation-based optimization approach. Numerical examples and thorough sensitivity analyses are provided to illustrate the efficiency of the proposed integrated model. Compared with the 100% inspection policy which is widely used in the literature on integrated production, maintenance and quality control, the results obtained show that an economic design of acceptance sampling in such an integrated context can lead to important cost savings of more than 20%.

چکیده فارسی
در این مقاله، مسئله تولید یکپارچه، نگهداری پیشگیرانه و کنترل کیفیت برای یک سیستم تولید تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی تولید برای سهام به منظور حفاظت از سهام قابل استفاده در برابر عدم اطمینان استفاده می شود. کنترل کیفیت با استفاده از یک طرح نمونه گیری تنها با ویژگی ها انجام می شود. استراتژی نگهداری پیشگیرانه شامل انجام نگهداری قسمتی به عنوان بخشی از فعالیت راه اندازی در ابتدای تولید هر نوبت است، در حالی که یک تعمیر و نگهداری کامل (تعمیر و نگهداری) انجام می شود، زمانی که نسبت بخش ها در یک مقدار به میزان یا بیش از یک آستانه معین رد شده باشد . هدف اصلی این مطالعه به طور مشترک بهینه سازی حجم تولید، آستانه موجودی، پارامترهای طرح نمونه گیری و آستانه تعمیرات با به حداقل رساندن کل هزینه تحمیل شده است. برای پاسخگویی به نیازهای مشتری، مشکل بهینه سازی به مقدار مشخص کیفیت خروجی (AOQL) محدود می شود. یک مدل ریاضی تصادفی با استفاده از رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، توسعه یافته و حل می شود. نمونه های عددی و تحلیل حساسیت کامل برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی ارائه شده است. در مقایسه با سیاست بازرسی 100٪ که به طور گسترده در مطالعات مربوط به تولید یکپارچه، تعمیر و نگهداری و کنترل کیفیت استفاده می شود، نتایج بدست آمده نشان می دهد که طراحی اقتصادی نمونه پذیرش در چنین زمینه یکپارچه ای می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه های مهم بیش از 20٪ شود .

موضوعات مقاله