یک تصویر یکپارچه از خرده فروش و چارچوب ارزش ویژه برند: بازنگری، گسترش و بازسازی ارزش ویژه برند خرده فروش

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Retailer image; Store image; Brand equity; Retailer equity; Retailer trust
کلمات کلیدی :
تصویر خرده فروش، تصویر فروشگاه، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه خرده فروش، اعتماد خرده فروش
عنوان فارسی :

یک تصویر یکپارچه از خرده فروش و چارچوب ارزش ویژه برند: بازنگری، گسترش و بازسازی ارزش ویژه برند خرده فروش

عنوان انگلیسی :

An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917300784
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.06.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Retailer image; Store image; Brand equity; Retailer equity; Retailer trust

کلمات کلیدی : تصویر خرده فروش، تصویر فروشگاه، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه خرده فروش، اعتماد خرده فروش

عنوان فارسی : یک تصویر یکپارچه از خرده فروش و چارچوب ارزش ویژه برند: بازنگری، گسترش و بازسازی ارزش ویژه برند خرده فروش

عنوان انگلیسی : An integrated retailer image and brand equity framework: Re-examining, extending, and restructuring retailer brand equity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917300784چکیده انگلیسی
Retailers are amongst the world's strongest brands, but little is known about retailer brand equity. In spite of their extensive use, we argue that current operational models are too abstract for understanding the uniqueness of the retail industry and too simplistic to understand the interrelationships among the dimensions in the retailer brand equity building process. This study contributes to the existing and largely generic retailer equity frameworks in three ways: first, by incorporating retail specific dimensions from the retailer image literature; second, by re-examining and developing the structures and relationships between the dimensions of retailer equity by testing alternative structures commonly used in the more general brand equity literature; and finally by creating a short and parsimonious scale for assessing retailer brandequity in different contexts. Three alternative models are compared and tested on six brands in both convenience and shopping goods categories, ranging from discount to middle range price levels. The outcome is an operational framework supporting the main building blocks of the conceptual brand resonance model presented in Keller (2001) with seven dimensions structured in a four-step sequence as awareness → pricing policy, customer service, product quality, physical store → retailer trust → retailer loyalty, thereby describing retailer brand equity as a four-step process. The extended, although parsimonious, 17-item retailer equity scale can be used by academics as well as practitioners to examine the underlying values of retailer brands and has the potential to incorporate additional dimensions and attributes to investigate specific retail contexts without creating lengthy questionnaires.

چکیده فارسی
خرده فروشان از قوی ترین برندهای جهانی هستند، ولی اطلاعات کمی در مورد ارزش ویژه برند آنها در دسترس است. علی رغم کاربرد گسترده مدل های عملیاتی کنونی، استدلال می کنیم که آنها برای درک منحصر به فرد بودن صنعت خرده فروشی بیش از حد انتزاعی بوده و برای درک روابط متقابل ابعاد فرآیند ایجاد ارزش ویژه برند خرده فروشی بیش از حد ساده هستند. این مطالعه به سه شیوه به چارچوب های ارزش ویژه خرده فروشی موجود و تا حد زیادی کلی کمک می کند: ابتدا، با استفاده از ابعاد خاص خرده فروشی بدست آمده از ادبیات تصویر خرده فروشی، دوم با بررسی مجدد و توسعه ساختارها و روابط بین ابعاد ارزش ویژه خرده فروشی با آزمودن ساختارهای مختلف مورد استفاده در ادبیات ارزش ویژه برند کلی تر و در نهایت با ایجاد مقیاسی کوچک و صرفه جو برای ارزیابی ارزش ویژه برند خرده فروش در زمینه های مختلف. سه مدل مختلف مقایسه شده و روی شش برند در طبقه بندی های کالاهای خرید و راحتی از تخفیف تا سطوح قیمت سطح متوسط آزموده شده اند. نتیجه چارچوبی عملیاتی است که از بلوک های سازنده اصلی مدل برند مفهومی کلر (2001) با هفت بعد ساختاریافته در یک توالی چهار مرحله ای به عنوان آگاهی ← سیاست قیمت گذاری، خدمات مشتری، کیفیت محصول، فروشگاه فیزیکی ← اعتماد خرده فروش ← وفاداری خرده فروش، پشتیبانی کرده و در نتیجه توصیف کننده ارزش ویژه برند خرده فروش به عنوان یک فرآیند چهار مرحله ای است. مقیاس ارزش ویژه خرده فروش 17 آیتمی گسترش یافته اگرچه صرفه جو قابل استفاده توسط دانشمندان و متخصصان برای بررسی ارزش های اساسی برندهای خرده فروش بوده و پتانسیل اضافه کردن ابعاد اضافی را داشته و به بررسی زمینه های خرده فروشی خاص بدون ایجاد پرسشنامه های طولانی کمک می کند.

موضوعات مقاله