یک روش بهینه سازی یکپارچه شبیه سازی برای طرح مسئله تسهیلات چند منظوره

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Dynamic facility layout problem Simulation-based optimization Manufacturing system Non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II)
کلمات کلیدی :
تسهیلات دینامیکی، مشکل طرح، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، سیستم تولید، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر متمرکز (NSGA-II)
عنوان فارسی :

یک روش بهینه سازی یکپارچه شبیه سازی برای طرح مسئله تسهیلات چند منظوره

عنوان انگلیسی :

An integrated simulation-based optimization technique for multi-objective dynamic facility layout problem

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300176
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Dynamic facility layout problem Simulation-based optimization Manufacturing system Non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II)

کلمات کلیدی : تسهیلات دینامیکی، مشکل طرح، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، سیستم تولید، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر متمرکز (NSGA-II)

عنوان فارسی : یک روش بهینه سازی یکپارچه شبیه سازی برای طرح مسئله تسهیلات چند منظوره

عنوان انگلیسی : An integrated simulation-based optimization technique for multi-objective dynamic facility layout problem

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300176چکیده انگلیسی
In dynamic environments, it is often necessary to analyze the layout and redesign it in accordance with the changes in demand. This paper presents a novel dynamic facility layout problem (DFLP) arranging and rearranging of manufacturing facilities such that material handling and the relevant costs to be minimized mathematically. Here simulation helped us to calculate the number of possible interference among transporters and also a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is used to find the optimum layout satisfying the objective functions. In order to evaluate the applicability, a real case study presented. The results show that the proposed algorithm is more efficient in terms of accuracy and celerity quantification.

چکیده فارسی
در محیط های پویا، اغلب لازم است که طرح بندی را تجزیه و تحلیل کرده و آن را دوباره مطابق با تغییرات تقاضا تغییر دهیم. این مقاله ارائه یک طرح جدید مسکن طرح پویا (DFLP) را تنظیم و بازسازی امکانات تولیدی می کند تا بارگیری مواد و هزینه های مربوطه به صورت ریاضی به حداقل برسد. در اینجا شبیه سازی به ما کمک کرد تا تعداد تداخل احتمالی را در بین حمل کننده ها محاسبه کنیم و همچنین الگوریتم ژنتیک مرتب غالب (NSGA-II) برای یافتن طرح بهینه که رضایت تابع هدف را مورد استفاده قرار می دهد. به منظور ارزیابی کاربرد، یک مطالعه موردی واقعی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از لحاظ میزان دقت و سرعت سنجی کارایی بیشتری دارد.

موضوعات مقاله