سرمایه فکری و نوآوری بنیانی : بررسی اثرات درجه دوم در شرکت های تولیدی مبتنی بر تکنولوژی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
110
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Intellectual assets Intellectual capital Human capital Technological capital Vertical social capital Radical innovation
کلمات کلیدی :
دارایی های فکری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه تکنولوژیکی، سرمایه اجتماعی عمودی، نوآوری رادیکال
عنوان فارسی :

سرمایه فکری و نوآوری بنیانی : بررسی اثرات درجه دوم در شرکت های تولیدی مبتنی بر تکنولوژی

عنوان انگلیسی :

Intellectual capital and radical innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing firms

ژورنال :
Technovation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497216300050
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.02.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 110

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Intellectual assets Intellectual capital Human capital Technological capital Vertical social capital Radical innovation

کلمات کلیدی : دارایی های فکری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه تکنولوژیکی، سرمایه اجتماعی عمودی، نوآوری رادیکال

عنوان فارسی : سرمایه فکری و نوآوری بنیانی : بررسی اثرات درجه دوم در شرکت های تولیدی مبتنی بر تکنولوژی

عنوان انگلیسی : Intellectual capital and radical innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497216300050چکیده انگلیسی
After two decades of research, the complex question of the link between intellectual capital and radical innovation remains unsolved. With the aim of shedding new light on the accumulation patterns of intellectual capital in its relationship with radical innovation, this paper develops a novel theoretical and empirical exploration of the quadratic effects of intellectual capital, both individually and collectively and internal and external to the firm, on radical innovations, from the perspective of the Intellectual Capital-Based View. Three main hypotheses considering the quadratic effects of human, technological and vertical social capital on radical innovation are presented. The results from a sample of 251 Spanish high and medium high-tech manufacturing firms show different accumulation patterns of technological and vertical social capital on radical innovation. While the technological capital-radical innovation link loses intensity once a certain endowment of technological capital is reached, the relationship between vertical social capital and radical innovation increases exponentially and grows more intensively once a certain endowment of vertical social capital is attained. Conversely, the relationship between human capital and radical innovation is linear and positive. In addition, firms belonging to the chemical industry also have a positive influence on radical innovation, revealing the importance of this industry regarding innovations and technical changes. This study contributes to the intellectual capital literature by providing new evidence that helps to clarify the curvilinear intellectual capital-radical innovation relationship and the different role that the three types of intellectual capital play in that relationship.

چکیده فارسی
پس از دو دهه تحقیق، سوال پیچیده ارتباط بین سرمایه فکری و نوآوری بنیانی هنوز حل نشده است. با هدف از بین بردن پرتو جدید بر الگوهای انباشت سرمایه فکری در ارتباط با نوآوری بنیانی ، این مقاله یک بررسی جدید نظری و تجربی از اثرات درجه دوم سرمایه فکری را به صورت جداگانه و جمعی و داخلی و خارجی شرکت توسعه می دهد. از نوآوری های بنیانی ، از منظر دیدگاه سرمایه فکری،سه فرضیه اصلی با توجه به اثرات درجه دوم سرمایه اجتماعی انسانی، تکنولوژیک و عمودی بر نوآوری بنیانی ارائه شده است. نتایج حاصل از یک نمونه از 251 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و متوسط ​​اسپانیایی، الگوهای سرمایه انباشتگی تکنولوژیکی و عمودی سرمایه اجتماعی را در مورد نوآوری های بنیانی نشان می دهد. در حالی که ارتباط سرمایه گذاری بنیانی با تکنولوژی تکنولوژیک، هنگامی که سرمایه مشخصی به دست می آید، به شدت کاهش می یابد، رابطه سرمایه اجتماعی و نوآوری بنیانی به طور چشمگیری افزایش می یابد و پس از آن که سرمایه اجتماعی عمودی به دست می آید، به شدت رشد می یابد. برعکس، رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری بنیانی خطی و مثبت است. علاوه بر این، شرکت های متعلق به صنایع شیمیایی نیز تاثیر مثبتی بر نوآوری های رادیکال دارند، که نشان دهنده اهمیت این صنعت در زمینه نوآوری و تغییرات فنی است. این مطالعه با ارائه شواهد جدیدی که به توضیح رابطه منحنی سرمایه فکری و نقش متفاوتی که سه نوع سرمايه فکری در آن رابطه دارد، کمک می کند.

موضوعات مقاله