پروژه های مدیریت بلایای بین المللی: یافتن راه میان بین اعتماد و کنترل

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
53
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Collaboration Disaster response and recovery Trust Control Armed forces
کلمات کلیدی :
همکاری، پاسخ فاجعه و بهبودی، کنترل اعتماد، نیروهای مسلح
عنوان فارسی :

پروژه های مدیریت بلایای بین المللی: یافتن راه میان بین اعتماد و کنترل

عنوان انگلیسی :

Inter-organizational disaster management projects: Finding the middle way between trust and control

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301247
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.09.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 53

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Collaboration Disaster response and recovery Trust Control Armed forces

کلمات کلیدی : همکاری، پاسخ فاجعه و بهبودی، کنترل اعتماد، نیروهای مسلح

عنوان فارسی : پروژه های مدیریت بلایای بین المللی: یافتن راه میان بین اعتماد و کنترل

عنوان انگلیسی : Inter-organizational disaster management projects: Finding the middle way between trust and control

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316301247چکیده انگلیسی
This article studies disaster response and recovery operations from a project management perspective. In disaster response and recovery projects, characterized by uncertainty and time pressure, inter-organizational collaboration among disaster management organizations is essential. Trust and control are viewed as core aspects for building confidence among collaboration partners. This article sheds more light on this trust-control nexus by studying inter-organizational disaster response and recovery in the Netherlands. On the basis of documents and interviews, the roles of trust and control in the relations between the Dutch armed forces and traditional responders are examined. Findings suggest that trust and control are complementary and mutually reinforcing, while both concepts require multi-level studies to distinguish between inter-personal and inter-organizational trust and control. As a link between the trust-control nexus and power comes to the fore, future research is recommended to focus on the importance of organizational interests and power in post-disaster collaboration efforts.

چکیده فارسی
این مقاله پاسخ فاجعه و عملیات بازیابی را از دیدگاه مدیریت پروژه بررسی می‌کند . در پاسخ فاجعه و پروژه‌های بازیابی ، با عدم قطعیت و فشار زمانی ، هم‌کاری بین سازمانی بین سازمان‌های مدیریت فاجعه ضروری است . اعتماد و کنترل به عنوان جنبه‌های اصلی برای ایجاد اعتماد در میان شرکای هم‌کاری دیده می‌شود . این مقاله با مطالعه پاسخ فاجعه بین سازمانی و بازیابی در هلند ، این پیوند کنترل اعتماد را روشن‌تر می‌کند . براساس اسناد و مصاحبه‌ها ، نقش اعتماد و کنترل در روابط بین نیروهای مسلح هلندی و پاسخ دهندگان سنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد . یافته‌ها نشان می‌دهد که اعتماد و کنترل مکمل و متقابلا تقویت می‌شوند , در حالی که هر دو مفهوم نیازمند مطالعات چند سطحی برای تمایز بین اعتماد درون‌سازمانی و میان پرسنلی هستند .به عنوان یک پیوند بین کنترل اعتماد-کنترل و قدرت، به تحقیق آینده توصیه می شود تا بر اهمیت منافع سازمانی و قدرت در تلاش های همکاری های پس از فاجعه تمرکز شود.

موضوعات مقاله