انتشار تکنولوژی بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه و کاهش ذخایر جهانی آب و هوا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
77
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
International technology diffusion Multilateral R&D coordination Endogenous technical change Climate change mitigation
کلمات کلیدی :
انتشار تکنولوژی بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه، تغییر فنی درون سازمانی، کاهش تغییرات اقلیمی
عنوان فارسی :

انتشار تکنولوژی بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه و کاهش ذخایر جهانی آب و هوا

عنوان انگلیسی :

International technology diffusion, multilateral R&D coordination, and global climate mitigation

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002516
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.08.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 77

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : International technology diffusion Multilateral R&D coordination Endogenous technical change Climate change mitigation

کلمات کلیدی : انتشار تکنولوژی بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه، تغییر فنی درون سازمانی، کاهش تغییرات اقلیمی

عنوان فارسی : انتشار تکنولوژی بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه و کاهش ذخایر جهانی آب و هوا

عنوان انگلیسی : International technology diffusion, multilateral R&D coordination, and global climate mitigation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002516چکیده انگلیسی
The issues of complementing emission-based international climate agreements with technology-oriented ones have been placed high upon future climate policy and research agenda. This paper is motivated to explore the fundamental mechanism of international technology coordination for global climate mitigation. We first present a partial equilibrium analytical model that intuitively unveils the basic mechanism of multilateral R&D coordination for saving climate mitigation costs. This mechanism is then quantitatively assessed in a multi-region general equilibrium numerical model that explicitly specifies the technology externality resulting from cross-country knowledge diffusion. Results show that: (1) By fully internalizing the technology externality of cross-country knowledge diffusion, multilateral R&D coordination can stimulate country-specific R&D efforts and cross-country technology diffusion; (2) Innovation enhanced by multilateral R&D coordination facilitates knowledge creation, which has a notable effect to boost economic growth and carbon savings in each participating country; and (3) By lowering the climate mitigation costs incurred by traditional emission-based climate policies, the technology-oriented agreements like multilateral R&D coordination can stimulate the incentives for mitigation action and improve the environmental effectiveness of global climate mitigation efforts.

چکیده فارسی
مسائل تکمیل موافقت نامه های بین المللی بین المللی مبادله بر مبنای انتشار با تکنولوژی گرا بر برنامه سیاست آب و هوا و برنامه های تحقیقاتی آینده قرار گرفته است. این مقاله انگیزه کشف مکانیزم اساسی هماهنگی بین المللی فناوری برای کاهش جهانی آب و هوا است. ابتدا مدل تحلیلی تعادلی جزئی ارائه می کنیم که به طور مستقیم مکانیزم پایه ای هماهنگی تحقیق و توسعه چند جانبه را برای صرفه جویی در هزینه های کاهش آب و هوا ارائه می دهد. این مکانیزم پس از آن کمی در یک مدل عددی تعادل عمومی چند منطقه ارزیابی می شود که به صراحت بیانگر بی ثباتی تکنولوژی ناشی از انتشار دانش بین کشورها می باشد. نتایج نشان می دهد که: (1) با به طور کامل درونی کردن فن آوری خارجی از انتشار دانش در سطح بین المللی، هماهنگی چند جانبه تحقیق و توسعه می تواند تلاش های تحقیق و توسعه و گسترش فن آوری کشورهای مختلف را تحریک کند. (2) نوآوری با همکاری تحقیق و توسعه چند جانبه، ایجاد دانش را تسهیل می کند که اثر قابل توجهی را برای رشد اقتصادی و صرفه جویی در کربن در هر کشور شرکت کننده ایجاد می کند؛ و (3) با کاهش هزینه های کاهش آب و هوایی که از سوی سیاست های اقلیمی مبتنی بر انتشار گازهای سنتی تهیه شده است، توافق های تکنولوژیک مانند همکاری های چند جانبه تحقیق و توسعه می تواند انگیزه های اقدامات کاهش دهنده را بهبود بخشد و اثربخشی محیط زیست را کاهش دهد.

موضوعات مقاله