اختراع در حالی که شما کار می کنید: دانش، یادگیری بدون R & D و نوآوری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
79
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge; Learning; R&D innovation; Non-R&D innovation; Management of technology
کلمات کلیدی :
دانش؛ یادگیری؛ نوآوری تحقیق و توسعه؛ نوآوری بدون R & D؛ مدیریت فناوری
عنوان فارسی :

اختراع در حالی که شما کار می کنید: دانش، یادگیری بدون R & D و نوآوری

عنوان انگلیسی :

Inventing while you work: Knowledge, non-R&D learning and innovation

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331500147X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.09.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 79

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge; Learning; R&D innovation; Non-R&D innovation; Management of technology

کلمات کلیدی : دانش؛ یادگیری؛ نوآوری تحقیق و توسعه؛ نوآوری بدون R & D؛ مدیریت فناوری

عنوان فارسی : اختراع در حالی که شما کار می کنید: دانش، یادگیری بدون R & D و نوآوری

عنوان انگلیسی : Inventing while you work: Knowledge, non-R&D learning and innovation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331500147Xچکیده انگلیسی
“Intuition, judgment, creativity are basically expressions of capabilities for recognition and response based upon experience and knowledge (p. 128–129)” (Simon, 1997). Workers gain experience and knowledge in the course of their normal jobs. Therefore, innovative ideas can be generated from knowledge built from learning opportunities across the firm (not just the R&D lab). Employees working for different functions (R&D and outside of R&D) in an organization have different work practices and build their learning through different processes. Moreover, the relative effectiveness of learning by different work practices for innovation is contingent on the nature of knowledge, characterized by generality (i.e., high mobility/transferability) and visibility (i.e., tighter links between actions and outcomes). Using multiple datasets combining public and private data and focusing on births of innovations, this study shows how the nature of knowledge affects differences in the innovation productivity of R&D and non-R&D work. The paper concludes with a discussion of the implications of these insights for innovation management and policy.

چکیده فارسی
"شهود، قضاوت، خلاقیت اساسا عبارت از توانایی های شناخت و پاسخ بر اساس تجربه و دانش است (ص 128-129)" (سایمون، 1997). کارکنان تجربه و دانش را در طول کارهای معمول خود به دست می آورند. بنابراین، ایده های نوآورانه می توانند از دانش ایجاد شده از فرصت های یادگیری در سراسر شرکت (نه تنها در آزمایشگاه تحقیق و توسعه) ایجاد شود. کارکنانی که برای کارهای مختلف (تحقیق و توسعه و خارج از تحقیق و توسعه) در یک سازمان کار می کنند، شیوه های مختلف کار و یادگیری خود را از طریق فرآیندهای مختلف ایجاد می کنند. علاوه بر این، اثربخشی نسبی یادگیری از طریق شیوه های مختلف کار برای نوآوری بستگی به ماهیت دانش دارد، که مشخصه های عمومی (به عنوان مثال، انتقال / انتقال قابل ملاحظه ای بالا) و دید (یعنی پیوندهای تنگاتنگ بین اعمال و نتایج) است . این مطالعه با استفاده از مجموعه داده های چندگانه با ترکیب داده های عمومی و خصوصی و تمرکز بر ظهور نوآوری، نشان می دهد که چگونه ماهیت دانش بر تفاوت های تولید نوآوری تحقیق و توسعه و کار غیر تحقیق و توسعه تاثیر می گذارد. این مقاله با بحث درباره مفاهیم این بینش برای مدیریت نوآوری و سیاست پایان می یابد.

موضوعات مقاله