یک جزیره پایدار در یک دریا تغییر: زمانبندی پروژه ها با تجدید نظر با پروژه های بزرگ بلند مدت

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Temporalities Long-term projects Stakeholders Temporary organizations, risk, knowledge
کلمات کلیدی :
دوره های زمانی، پروژه های بلند مدت، ذینفعان ، سازمان های موقت، ریسک، دانش
عنوان فارسی :

یک جزیره پایدار در یک دریا تغییر: زمانبندی پروژه ها با تجدید نظر با پروژه های بزرگ بلند مدت

عنوان انگلیسی :

An island of constancy in a sea of change: Rethinking project temporalities with long-term megaprojects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317306385
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.05.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Temporalities Long-term projects Stakeholders Temporary organizations, risk, knowledge

کلمات کلیدی : دوره های زمانی، پروژه های بلند مدت، ذینفعان ، سازمان های موقت، ریسک، دانش

عنوان فارسی : یک جزیره پایدار در یک دریا تغییر: زمانبندی پروژه ها با تجدید نظر با پروژه های بزرگ بلند مدت

عنوان انگلیسی : An island of constancy in a sea of change: Rethinking project temporalities with long-term megaprojects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317306385چکیده انگلیسی
This paper examines the organizational phenomena of long-term projects. While research literature frames projects as “temporary organizations”, megaprojects have long initiation and delivery phases, lasting years sometimes decades, and deliver capital assets that are used for decades or centuries. Instead of short-duration activity within a fixed organizational context, these projects involve multiple temporalities, combining more and less temporary forms of organizing in the process of enactment. Using an example of a long-term infrastructural megaproject, a wind-farm, to illustrate the phenomenon, we contribute by articulating different temporalities associated with the delivery project, life-cycle; stakeholder organizations that set up the project; and special purpose vehicles through which it is delivered. Implications of these temporalities for project management research and practice are discussed with reference to understandings of risk and knowledge. We argue that focus on long-term projects and their multiple temporalities opens up new ways of thinking about projects as temporary organizations.

چکیده فارسی
این مقاله پدیده سازمانی پروژه های بلند مدت را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که پژوهش های تحقیقاتی پروژه هایی را به عنوان "سازمان های موقتی" فراموشی می کنند، پروژه های بزرگ مراحل اولیه و تحویل، سال های پایدار گاهی چند دهه، و دارایی های سرمایه ای را که برای دهه یا قرن مورد استفاده قرار می گیرند، ارائه می دهند. در عوض فعالیت کوتاه مدت در یک زمینه سازمانی ثابت، این پروژه ها شامل زمان های متفاوتی هستند، که ترکیبی از اشکال موقت و کوتاه مدت سازماندهی در روند تصویب است. با استفاده از نمونه ای از پروژه مگا زیربنایی بلند مدت، یک فرم پیچیده، برای نشان دادن این پدیده، ما زمان های مختلف مربوط به پروژه تحویل، چرخه عمر را بیان می کنیم؛ سازمان های ذینفع که این پروژه را ایجاد می کنند؛ و وسایل نقلیه خاصی که از طریق آن تحویل داده می شود. پیامدهای این دوره های زمانی برای تحقیقات و عملکرد مدیریت پروژه با اشاره به درک ریسک و دانش مورد بحث قرار می گیرد. ما استدلال می کنیم که تمرکز بر پروژه های بلندمدت و زمان های مختلف آنها راه های جدیدی برای تفکر در مورد پروژه ها به عنوان سازمان های موقت باز می شود.

موضوعات مقاله