استفاده از مدل ISM در ارزيابي معيارهاي انتخاب شركت هاي سریع العمل و رتبه بندي ها با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازي

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
104
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
TOPSIS Agile suppliers Interpretive structural model Hierarchical analysis Fuzzy environment
کلمات کلیدی :
TOPSIS، تامین کنندگان سریع ، مدل ساختاری تفسیری، تحلیل سلسله مراتبی، محیط فازی
عنوان فارسی :

استفاده از مدل ISM در ارزيابي معيارهاي انتخاب شركت هاي سریع العمل و رتبه بندي ها با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازي

عنوان انگلیسی :

The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415001426
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.02.035
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 104

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : TOPSIS Agile suppliers Interpretive structural model Hierarchical analysis Fuzzy environment

کلمات کلیدی : TOPSIS، تامین کنندگان سریع ، مدل ساختاری تفسیری، تحلیل سلسله مراتبی، محیط فازی

عنوان فارسی : استفاده از مدل ISM در ارزيابي معيارهاي انتخاب شركت هاي سریع العمل و رتبه بندي ها با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازي

عنوان انگلیسی : The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415001426چکیده انگلیسی
In the present competitive world, the organizations need to endeavor constantly so as to make progress as well as maintaining their current position through employing the appropriate strategies. Organizations surroundings have been undergoing rapid changes among which the different demands and the variety of customers are to be mentioned. The scarce and limited number of sources and facilities are also worth being cited as another example of an important restrictions placed on companies. One way to bring down these problems is employing agile suppliers and outsourcing appropriately. The current study results from two theses completed in the fields of agility and ISM. It begins with identifying the criteria to evaluate agile suppliers. Then these factors are ranked and categorized using the interpretive structural model. The results of this study depict that the delivery speed variable lays on the bottom level of the model outlet with quite high driving power. The delay reduction variable has the same characteristics. Next, using fuzzy hierarchical analysis method, the weight of the agility evaluation criteria of suppliers are measured and put as TOPSIS model input. Finally, six suppliers are rated using fuzzy TOPSIS method. The results of this study shows that the criteria with higher driving power and lower dependence have higher weight in AHP model. It is, therefore, necessary to focus on variables of the first and second level of model in order to increase suppliers’ agility. In this study, the weight of data has been determined using hierarchical analysis so as to increase the efficiency of the results of fuzzy TOPSIS technique. At the same time, interpretive structural model has been also employed to interpret the effects of the criteria on suppliers.

چکیده فارسی
در دنیای رقابتی فعلی، سازمانها باید به طور مداوم تلاش کنند تا پیشرفت کنند و همچنین موقعیت فعلی خود را از طریق استفاده از استراتژی های مناسب حفظ کنند. محیط سازمانی تحت تاثیر تغییرات سریع قرار گرفته است که بین خواسته های مختلف و انواع مشتریان مورد اشاره قرار گرفته است. تعداد محدود و کمی از منابع و امکانات نیز به عنوان مثال دیگری از محدودیت های مهمی که در شرکت ها ذکر شده است ارزشمند است. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده از تامین کنندگان سریع و برون سپاری مناسب است. مطالعه حاضر به دست آمده از دو پایان کار در زمینه سرعت و ISM است. آن را با شناسایی معیارهای ارزیابی تامین کنندگان سریع آغاز می کند. سپس این عوامل با استفاده از مدل ساختاری تفسیری طبقه بندی شده و دسته بندی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیر سرعت تحویل در سطح پایین خروجی مدل با قدرت پیسگامی بسیار بالا قرار می گیرد. متغیر کاهش تاخیر دارای ویژگی های مشابه است. سپس، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی، مقدار معیار ارزیابی سریع العملی تامین کنندگان اندازه گیری می شود و به عنوان ورودی مدل TOPSIS تعیین می شود. در نهایت، با استفاده از روش TOPSIS فازی ، شش تامین کننده رتبه بندی می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که معیارهای با قدرت پیشگامی بالاتر و وابستگی کمتر جای بیشتری در مدل AHP دارند. بنابراين لازم است تا متغيرهاي سطح اول و دوم مدل را به منظور افزايش سرعت عرضه كننده ها متمركز كنيم. در این مطالعه، مقدار داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به منظور افزایش کارایی نتایج تکنیک TOPSIS فازی تعیین می شود. در عین حال، مدل ساختاری تفسیری نیز برای تفسیر اثرات معیارها در تامین کنندگان استفاده شده است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی