ایزو 9001 و نوآوری محصول: بررسی مطالعات و چارچوب تحقیق

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Quality management ISO 9001 Radical product innovation Incremental product innovation Literature review
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت، ISO 9001، نوآوری محصول رادیکال، نوآوری محصول افزایشی، بررسی مطالعات
عنوان فارسی :

ایزو 9001 و نوآوری محصول: بررسی مطالعات و چارچوب تحقیق

عنوان انگلیسی :

ISO 9001 and product innovation: A literature review and research framework

ژورنال :
Technovation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000784
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.11.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Quality management ISO 9001 Radical product innovation Incremental product innovation Literature review

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت، ISO 9001، نوآوری محصول رادیکال، نوآوری محصول افزایشی، بررسی مطالعات

عنوان فارسی : ایزو 9001 و نوآوری محصول: بررسی مطالعات و چارچوب تحقیق

عنوان انگلیسی : ISO 9001 and product innovation: A literature review and research framework

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000784چکیده انگلیسی
The ISO 9001 standard has been implemented by more than one million organizations in 187 countries, and a substantial number of these organizations aim at achieving product innovation. However, it is still not clear whether ISO 9001 fosters or hinders product innovation, because so far there has been little scientific discussion. Moreover, the conclusions of the studies about the influence of ISO 9001 on product innovation are partly contradictory. This paper aims to solve this controversy and to contribute to the theory by reviewing the literature about the impact of ISO 9001 on product innovation and by developing a framework which can guide future research. This paper also aims to contribute to practice by helping managers understand the relationship between ISO 9001 and product innovation better. We propose that the relationship between ISO 9001 and radical and incremental product innovation performance is influenced by the extent to which the standard has been adopted, the extent of signaling, the motivation of the company to implement the ISO 9001 standard, the sector and the region in which the company operates, the size of the company, and the standard version (1987, 1994/2000, 2008/2015).

چکیده فارسی
استاندارد ISO 9001 توسط بیش از یک میلیون سازمان در 187 کشور اجرا شده است و تعداد قابل توجهی از این سازمان ها برای دستیابی به نوآوری محصول تلاش می کنند. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا ایزو 9001 باعث ایجاد یا تضعیف نوآوری محصول می شود، چرا که تا کنون بحث علمی کمی صورت گرفته است. علاوه بر این، نتیجه گیری مطالعات مربوط به تاثیر ISO 9001 بر نوآوری محصول تا حدی متناقض است. این مقاله به منظور حل این اختلاف و کمک به تئوری با بررسی مطالعات مربوط به تاثیر ISO 9001 بر نوآوری محصول و ایجاد چارچوبی است که می تواند تحقیقات آینده را هدایت کند. این مقاله همچنین با هدف کمک به کارکردن با کمک مدیران به درک ارتباط بین ISO 9001 و نوآوری محصول بهتر است. ما پیشنهاد می کنیم که رابطه بین ISO 9001 و عملکرد نوآوری محصول رادیکال و افزایشی تحت تأثیر اندازه استاندارد قرار گرفته، میزان سیگنال، انگیزه شرکت برای اجرای استاندارد ISO 9001، بخش و منطقه که در آن شرکت عمل می کند، اندازه شرکت، و نسخه استاندارد (1987، 1994/2000، 2008/2015) نیز بررسی شود .

موضوعات مقاله