“برای تولید … کار می کرد!”: استراتژی عملیات در عملیات مبتنی بر پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Operations Strategy Projects Project-based operations Strategic intent Focus Fit Resource configuration Theory extension
کلمات کلیدی :
عملیات، استراتژی، پروژه ها، عملیات مبتنی بر پروژه، قصد استراتژیک، تمرکز، مناسب، پیکربندی منابع، گسترش تئوری
عنوان فارسی :

"برای تولید ... کار می کرد!": استراتژی عملیات در عملیات مبتنی بر پروژه

عنوان انگلیسی :

“It worked for manufacturing…!”: Operations strategy in project-based operations

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786314000490
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.03.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Operations Strategy Projects Project-based operations Strategic intent Focus Fit Resource configuration Theory extension

کلمات کلیدی : عملیات، استراتژی، پروژه ها، عملیات مبتنی بر پروژه، قصد استراتژیک، تمرکز، مناسب، پیکربندی منابع، گسترش تئوری

عنوان فارسی : "برای تولید ... کار می کرد!": استراتژی عملیات در عملیات مبتنی بر پروژه

عنوان انگلیسی : “It worked for manufacturing…!”: Operations strategy in project-based operations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786314000490چکیده انگلیسی
This paper describes the application of an Operations Strategy (OS) approach to project-based operations (PBOs), defined as low to medium volume and medium to high variety operations. The OS approach has been extensively and beneficially used in high and medium volume operations. By examining the development of OS from its genesis in manufacturing operations, we identify four aspects of the OS approach — strategic intent, focus, fit and resource configuration. These elevate the discussion of how to configure resources to gain competitive advantage from PBOs, to the level of business leaders. The four aspects are then analysed in greater detail, with a view to determining the adaptations required for application in a PBO.The results of this engaged study indicate that the approach delivered significant new insight for the organisation involved in the study. The contributions of this paper are identified for both practice and theory. For practice we demonstrate an alternative to a reliance on standards and process compliance to an opportunity to gain competitive advantage from PBOs. For theory, we have extended OS into PBOs and provide a basis for future theory testing. We conclude that there is a significant opportunity for further practical and theory development through using an OS perspective.

چکیده فارسی
در این مقاله، استفاده از رویکرد استراتژی عملیات (OS) به عملیات مبتنی بر پروژه (PBOs) توصیف می شود، که به عنوان عملیات های کم و متوسط و متوسط تا بالا انجام می شود. رویکرد سیستم عامل به طور گسترده و سودمند در عملیات با حجم زیاد و متوسط مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی توسعه سیستم عامل از پیدایش آن در عملیات تولید، چهار جنبه از رویکرد سیستم عامل را مشخص می کنیم - قصد استراتژیک، تمرکز، پیکربندی مناسب و منابع. این بحثها درباره چگونگی پیکربندی منابع برای به دست آوردن مزیت رقابتی از PBOs و سطح رهبران کسب و کار را افزایش می دهد. سپس با جزئیات بیشتر چهار جنبه ، به منظور تعیین سازگاری هایی که برای کاربرد در PBO مورد نیاز است مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

موضوعات مقاله