دانش به عنوان یک کلید در رابطه بین سیستم های کارآیی بالا و بهره وری نیروی کار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
High-performance work systems (HPWS) Knowledge-based view of the firm Knowledge management Strategic human resource management (SHRM)
کلمات کلیدی :
سیستم های کارآیی بالا (HPWS)، دیدگاه دانش مبتنی بر شرکت، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM)
عنوان فارسی :

دانش به عنوان یک کلید در رابطه بین سیستم های کارآیی بالا و بهره وری نیروی کار

عنوان انگلیسی :

Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003245
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.10.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : High-performance work systems (HPWS) Knowledge-based view of the firm Knowledge management Strategic human resource management (SHRM)

کلمات کلیدی : سیستم های کارآیی بالا (HPWS)، دیدگاه دانش مبتنی بر شرکت، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM)

عنوان فارسی : دانش به عنوان یک کلید در رابطه بین سیستم های کارآیی بالا و بهره وری نیروی کار

عنوان انگلیسی : Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003245چکیده انگلیسی
Drawing on the knowledge-based view of the firm, we develop and test a theoretical model linking high-performance work systems (HPWS) and workforce productivity via employee exchange and combination of knowledge. A test of our model in a sample of junior enterprises in Germany supports the proposal that knowledge exchange and combination plays a mediating role. However, knowledge-management effectiveness interacts. That is, knowledge exchange and combination mediates the relationship between HPWS and workforce productivity only when knowledge-management is effective at medium and high levels, but not at low levels.

چکیده فارسی
بر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش در یک شرکت، یک مدل نظری که سیستم های کارآیی بالا (HPWS) و بهره وری نیروی کار را از طریق تبادل کارمند و ترکیبی از دانش پیوند می دهد، ترسیم می کنیم. تست مدل ما در نمونه ای از شرکت های جوانتر در آلمان، پیشنهاد می کند که تبادل دانش و همکاری، نقش متولی را ایفا می کند. با این حال، اثربخشی مدیریت دانش موثر است. بدین معنی که مبادله دانش و ترکیب، رابطه بین HPWS و بهره وری نیروی کار را تنها زمانی که مدیریت دانش در سطوح متوسط و بالای موثر است، اما نه در سطوح پایین، میانجی است.

موضوعات مقاله